หนุน “ลดพุง ลดโรค” สู่คาราวานวิทยาศาสตร์

          อพวช. จับมือ สสส. ลงนามความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเสริมสุขภาวะ มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสุขภาวะ โชว์นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค” ร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ และโครงการต่อยอดนิทรรศการ “ถีบฉันทำไมอีก” นำมาปรับใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสม

/data/content/24462/cms/e_aeiklptx1278.jpg

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน สร้างแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสุขภาวะ

          นายสาคร กล่าวว่า อพวช. มีหน้าที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม การได้ร่วมมือกับ สสส. ในครั้งนี้จึงถือเป็นการขยายโอกาสและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าถึงข้อมูลและได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาวะให้มากขึ้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และเป็นกำลังของประเทศต่อไป

          โดยในปีนี้ สสส. จะนำนิทรรศการชุด “ลดพุง ลดโรค” มาร่วมจัดแสดงกับคาราวานวิทยาศาสตร์ในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาวะ อีกมากมายที่ทาง อพวช. จะร่วมกันจัดขึ้นกับ สสส. โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากการนำนิทรรศการร่วมจัดแสดงไปกับคาราวานวิทยาศาสตร์แล้ว ทาง อพวช. และ สสส. ยังมีโครงการต่อยอดจากนิทรรศการ “ถีบฉันทำไมอีก” ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเรียนรู้สารประโยชน์มากมายจากการออกกำลังกาย 

/data/content/24462/cms/e_ceghjmnop158.jpg

           ทพ.กฤษดา กล่าวว่า สสส. และ อพวช. มีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุน และส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนคุณภาพ นำพาสังคมไทยไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจกระจายอยู่ทั่วประเทศ ร่วมถึงผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ และ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาวะ จึงเป็นโอกาสดี ที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนกระบวนการทำงานระหว่างกัน โดยมีแนวทางความร่วมมือ คือ 1.ร่วมกันพัฒนาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สนับสนุนข้อมูลและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ทักษะของบุคลากรด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างเสริมสุขภาวะ 3.สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาวะแก่เยาวชนและประชาชน

           ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า สำหรับในปี 2557 สสส. ร่วมกับ อพวช.พัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม มากขึ้น อาทิ การสัญจรชุดนิทรรศการหมุนเวียนจากศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ, การสนับสนุนองค์ความรู้และจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะร่วมกันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. และการแลกเปลี่ยนสื่อเพื่อการเรียนรู้ ทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยนำมาต่อยอด ขยายผล และเผยแพร่ให้กับเด็ก และเยาวชน ช่วยเกิดการรับรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสุขภาวะต่อไป

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ