หนุน ‘นวัตกรรม’ เปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขปัญหาเอดส์

เน้นนโยบายป้องกันผสมผสาน ประกอบด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และการส่งเสริมให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตรวจและรู้สถานภาพการติดเชื้อและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติของไทย พ.ศ.2555-2559 มุ่งสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 ประการ ภายในปี 2559 คือ 1.ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2.ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และ3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นการปรับใช้คัมภีร์วิถีเพศเพื่อเสริมศักยภาพ และสร้างสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ชุมชน ให้สามารถปรับแก้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และใช้บริการสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นเจ้าภาพจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2557-2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเอดส์ชาติ ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยจะเน้นนโยบายป้องกันผสมผสาน ประกอบด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และการส่งเสริมให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตรวจและรู้สถานภาพการติดเชื้อและได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ

สำหรับ “นวัตกรรม” โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก (global fund) ในครั้งนี้ มุ่งใช้วิธีการเสริมสร้างทักษะให้ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะในการพัฒนาโครงการ นำรูปแบบ วิธีการ และเครื่องมือ ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้จริง จะช่วยให้ไทยสามารถจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างมีประสิทธิผล

ด้าน นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กองทุนโลก ได้สนับสนุนงบประมาณให้ไทย เป็นเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ของไทย ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี 2555 เป็นครั้งแรกของไทย โดยมี 9 รูปแบบ ได้แก่ 1.การป้องกันท้องในวัยเรียน 2.การป้องกันเอดส์เยาวชนในชุมชนแออัด 3.การสร้างทักษะชีวิตเยาวชนมุสลิม 4.การจัดการยุทธศาสตร์ป้องกันเอดส์ อบต.และภาคี 5.การบริการที่เป็นมิตรกับเยาวชน 6.การสร้างคุณค่าผู้ติดเชื้อเอดส์ 7.การป้องกันเอดส์เกย์ในหอพัก 8.ชุมชนพนักงานบริการกับการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ และ9.โครงการบริการจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

ทางด้าน นายแพทย์วิพุธ พูลเจริญ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการมาตรฐานประสิทธิผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์ กองทุนโลก กล่าวว่า “คัมภีร์วิถีเพศ” เป็นนวัตกรรมในการดำเนินโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ใน 4 ด้านคือ 1.ด้านผู้พัฒนาโครงการ ผู้ให้สนับสนุนมีกรอบและเกณฑ์ที่ชัดเจนในการมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิผล 2.ด้านผู้ปฏิบัติงานสามารถควบคุมกำกับภารกิจมุ่งผลสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3.ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนดำเนินงานและส่วนสำคัญที่สุดคือ 4.ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์คัมภีร์วิถีเพศ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code