หนุน ‘ต.งิม’ ตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ชูภูมิปัญญา

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากเทศบาลตำบาลงิม


หนุน ‘ต.งิม’ ตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ชูภูมิปัญญา thaihealth


สสส.หนุนจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ชูภูมิปัญญา สุขภาพเป็นต้นทุนสังคม


วันที่ 21 มิถุนายน นางกัญญาณัฐ ศรีใจ รองนายกเทศมนตรีตำบล(ทต.) งิม อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากปี 2557 ที่ผ่านมา ทต.งิม ได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนทุนในการจัดกิจกรรมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ต่อมา ทาง สสส.ได้มองเห็นศักยภาพในการทำงานจึงได้เชิญให้เข้าร่วมการนำเสนอแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับเป็นแม่ข่ายของจังหวัดพะเยา ซึ่งทีมบริหารของเทศบาลพร้อมด้วยปลัดและเจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ ได้เดินทางไปนำเสนอแผนงานและโครงการต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า สสส.พิจารณาให้การสนับสนุนทุนในการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ ทต.งิม โดยให้เป็นศูนย์จัดการเครือข่าย….จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นศูนย์ฯ แม่ข่ายแห่งเดียวของจังหวัดพะเยา โดย สสส.อนุมัติทุนสนับสนุนกิจกรรมจำนวน 16 ล้านบาท ทำงานเป็นเวลา 3 ปี คือ 2559-2561


นางกัญญาณัฐ กล่าวต่อว่า แผนงานที่นำเสนอไปส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืนกว่า 20 กลุ่ม สุขภาพของประชาชนโดย ทต.งิม เป็นพื้นที่ปลอดไข้เลือดออกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยไม่มีการพ่นหมอกควัน ฯลฯ และในอนาคตมีแผนงานที่จะจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาเยือนสังคมไทยในขณะนี้ เบื้องต้นทาง สสส.จะส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเซ็นสัญญาและจ่ายทุนงวดแรกจำนวน 5 ล้าน บาท ซึ่งทุนที่ สสส.ให้มานั้น ทต.งิม จะต้องเปิดโอกาสและเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) หรือ องค์กรนิติบุคคลอื่นๆ เข้ามาร่วมเป็นลูกข่ายและทำกิจกรรมตามแผนงานที่ได้นำเสนอต่อ สสส.ร่วมกัน


“เป้าหมายสูงสุดของ สสส.คือการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งทางกายและจิตใจของประชาชนทุกพื้นที่ในสังคมไทย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข โดยใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ มาจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกันให้เกิดความยั่งยืน” นางกัญญาณัฐ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code