หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกาย

/data/content/26601/cms/e_bdhinqswy238.jpg


          สสส. หนุนเพิ่มกิจกรรมทางกาย


          นายสุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า กว่า 10 ปีที่ผ่านมา สสส.ร่วมกับทุกภาคส่วน ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ เพิ่มปัจจัยบวก เช่น กิจกรรมทางกาย พื้นที่สุขภาวะ และส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สุขภาวะ และกลุ่มวิถีชีวิตสุขภาวะสำหรับประชากรทุกกลุ่ม การขาดกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เป็นเหตุของความเจ็บป่วย และเสียชีวิตรุนแรงขึ้น


          จากข้อมูลเชิงวิชาการ (The Lancet July 2555) บ่งชี้ว่า การขาดกิจกรรมทางกาย นำไปสู่การเสียชีวิตด้วย NCD ของประชากรโลกมากกว่าการสูบบุหรี่ ปัจจุบันโรคอ้วนเพิ่มขึ้น แต่การออกกำลังกายของคนไทยไม่ถึงร้อยละ 1 ใน 5 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.1 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 29.7 ในปี 2557 เพราะคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 30 นาที/ครั้ง แต่ยังไม่รู้ถึงกิจกรรมทางกาย เช่น การเดิน การขึ้นบันได


          นายสุปรีดากล่าวต่อว่า ในปี 2564 สสส.ตั้งเป้าจะเพิ่มกิจกรรมทางกายคนไทยอายุ 11 ขวบขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และลดภาวะน้ำหนักตัวเกิน และโรคอ้วนในเด็กให้น้อยกว่าร้อยละ 10 ในปี 2562 มุ่งส่งเสริมการสร้างพื้นที่สุขภาวะ หรือปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย สนับสนุน และรณรงค์ให้กิจกรรมทางกายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในประเทศ


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code