หนุนเปิดสายตรงบำบัด ‘นักพนัน’

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


หนุนเปิดสายตรงบำบัด 'นักพนัน' thaihealth


หนุนเปิดสายตรงบำบัด 'นักพนัน'


เมื่อวันศุกร์ ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการสังคมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนา "บทเรียนจากบอลโลกสู่การพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว" โดยภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 11 หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาการพนันในช่วงบอลโลกด้วย


ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทำงานประสานความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก 2018 กล่าวว่า หลังจากมีการเซ็นเอ็มโอยูร่วมกัน 11 หน่วยงานก็ได้ทำงานอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะหน่วยงานปราบปรามการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างกระแสความสนใจได้มาก ขณะที่ สสส.และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เท่าทันการพนัน อย่างไรก็ตามมิติที่ยังอ่อนคือ ด้านการป้องกันและเยียวยา ที่ช่องทางการให้คำปรึกษามีเพียงสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิตที่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต หลายเรื่องไม่เจาะจงเฉพาะคนติดพนัน ขณะเดียว กันก็ยังมีจุดบอดในการเข้ามาร่วมดูแลขององค์กรสื่อมวลชน เพราะสื่อถือเป็นองค์กรที่มีอิทธิ พลต่อสังคม สามารถเผยแพร่ข้อมูลทางสาธารณะและรณรงค์ได้ในวงกว้าง


"รัฐบาลควรมีมาตรการทำงานเชิงรุก มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไม่ทำให้การพนันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย และต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อลดผลกระทบการพนัน ดูแลในทุกมิติ ทั้งป้องกัน ปราบปราม เยียวยา คุ้มครอง แก้ไข เป็นกลไกถาวร มียุทธศาสตร์การกำกับดูแลที่ชัดเจน ขณะเดียวกันต้องมีกองทุนลดผลกระทบการพนันที่มีอิสระ มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ในทุกมิติ" ดร.ธีรารัตน์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code