หนุนเด็กไทยเคลื่อนไหวป้องกันภาวะอ้วน

         เหตุที่ทำให้การเติบโตของเด็กไทยอยู่ในภาวะด้อยคุณภาพคือ ขาดโภชนาการที่ดี และขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอ นักวิชาการแนะให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ


/data/content/24517/cms/e_abdfhkpqstz9.jpg


          ผศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล ฝ่ายสถิติประชากรและหัวหน้าโครงการ สำรวจภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียน หรือ SEANUTS กล่าวว่า จากผลการวิจัยโครงการฯ โดยการสนับสนุนของบริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า (เนเธอร์แลนด์) ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าปัญหาเด็กไทยมีภาวะทุพโภชนาการที่ต่ำกว่าเกณฑ์ เป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข


       จากผลการวิจัยของ SEANUTS ระหว่างปี 2554-2555 เปรียบเทียบระดับสติปัญญาในเด็กอายุ 6-12 ปี ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ภาพรวมพบว่า เด็กไทยมีสติปัญญาค่อนข้างด้อยกว่าประเทศอื่นๆ โดยพบว่า เด็กเวียดนามมีระดับไอคิวล่าช้ากว่าปกติ หรือมีระดับไอคิวต่ำกว่า 80 ถึง 25.7% ของจำนวนเด็กที่สำรวจทั้งหมด รองลงมาคือไทย 14.7% มาเลเซีย 10.1% และอินโดนีเซีย 6.8% สาเหตุที่ทำให้การเติบโตของเด็กไทยอยู่ในภาวะด้อยคุณภาพคือ ขาดโภชนาการที่ดี และขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ที่จะต้องได้รับธาตุเหล็กและไอโอดีนพอเพียงตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์และระหว่างตั้งครรภ์ เพราะประเด็นนี้ส่งผลโดยตรงต่อระดับไอคิวของเด็กเมื่อเจริญเติบโตขึ้น


        ด้าน นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านสาธารณสุข เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากงานวิจัยของ SEANUTS ระบุว่า ภาวะน้ำหนักเกินมีความชัดเจนในกลุ่มเด็กเมืองอายุ 6-12 ปี ขณะที่ในเด็กชนบทมีภาวะเติบโตหยุดชะงักทำให้เป็นเด็กแคระแกร็นสูงกว่าเด็กเมืองถึงสองเท่า โดยเด็กทารกแรกเกิด 0.5-2.9 ปี ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต สาเหตุมาจากคุณภาพอาหารที่ทารกได้รับต่ำมาก ส่วนเด็กวัยเรียนและเด็กอนุบาล ยังเจอปัญหากินอาหารคุณภาพต่ำ สาเหตุเชิงพฤติกรรมที่ทำให้เด็กไทยมีสภาพเช่นนี้ส่วนหนึ่งเพราะเด็กไทยกินผักผลไม้น้อยลง และหันมากินขนมกรุบกรอบ ซึ่งมีไขมันและโซเดียมสูง ดื่มน้ำอัดลมทุกวัน กินอาหารประเภททอด นอกจากนี้ยังไม่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่ไม่นิยมพาลูกออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านส่งผลให้เด็กไม่มีการเคลื่อนไหวเท่าที่ควร จนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคตามมา


 


       ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง


       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ