หนุนมีหน่วยตรวจสอบมาตรฐานถนน

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


หนุนมีหน่วยตรวจสอบมาตรฐานถนน thaihealth


มาต่อรายงานความปลอดภัยทางถนน ปี 2559/2016  โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ร่วมด้วยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)


เมื่อเปรียบเทียบด้านจำนวนรถจดทะเบียน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตต่ำที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ยะลา  สตูล สุโขทัย เชียงใหม่ น่าน ระนอง อำนาจเจริญ และพิจิตร   ส่วนสัดส่วนร้อยละของผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 45 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 39 เปอร์เซ็นต์  คนเดินเท้า 5 เปอร์เซ็นต์ และคนขี่จักรยาน 1 เปอร์เซ็นต์จังหวัดที่มีอันดับลดลงเมื่อเทียบกับผลรายงานความปลอดภัยทางถนน ปี 2557 กับ 2559 ตาม 5 ลำดับแรก ได้แก่ ตาก ชุมพร ปราจีนบุรี และนครสวรรค์ ส่วนตรงกันข้ามที่เพิ่มขึ้น คือ สระแก้ว ลพบุรี นครนายก อ่างทอง และสิงห์บุรี


หนุนมีหน่วยตรวจสอบมาตรฐานถนน thaihealth


คุณหมอธนะพงศ์ จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน แนะทางรอดประเทศไทยต้องลงทุนกับอะไรบ้าง ต้องดูเป็นวาระตามเสาหลัก 5 ด้านที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ ตั้งแต่ ด้านการจัดการ ต้องมีหน่วยจัดการที่เข้มแข็ง มีสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน มีงบประมาณสนับสนุนให้กลไกในพื้นที่ดำเนินการได้ การทำให้ถนนปลอดภัย ต้องมีหน่วยตรวจสอบมาตรฐานของถนน ตั้งงบประมาณด้านความปลอดภัย ไม่ต่ำกว่า  10 เปอร์เซ็นต์ ยานพาหนะปลอดภัย ต้องมีสถาบันตรวจสอบมาตรฐานยานยนต์ เช่นเดียวกับสถาบันของยุโรป มาเลเซีย ญี่ปุ่น


ด้านผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมของประชาชน เช่น เครื่องมือตรวจวัดเมา (แอลกอฮอล์) และการขับรถเร็ว มีระบบบังคับใช้แบบครบวงจร ด้านการบังคับใช้กฎหมาย  ตรวจจับครอบคลุม ต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ มีบทลงโทษที่หนัก ทำให้คนกลัว


สำหรับกระบวนการสำรวจ จัดเก็บ และคำนวณผลจากข้อมูล ทำมาตั้งแต่ปี 2555 สอดคล้องกับการทำรายงานขององค์การอนามัยโลก รายงาน 2 ปีครั้ง ครั้งนี้เป็นการจัดทำข้อมูลของปี 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จากการใช้ข้อมูล 3 ฐานเปรียบเทียบกันเป็นหลัก ประกอบด้วย ใบมรณบัตรของ กระทรวงสาธารณสุข  รายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้จด พ.ร.บ. กับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทั้งหมดจะทำการเทียบกับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระดับอายุ ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 100 ปี ขึ้นไป


นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดที่ลงลึก ไปถึงการค้นข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและยุทธ ศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน  ตำรวจภูธรจังหวัด โดยทั้งหมดจะมี นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมวิเคราะห์ พร้อมประมวลผล

Shares:
QR Code :
QR Code