หนุนมาตรฐานการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


หนุนมาตรฐานการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน thaihealth


หนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียน


เมื่อเร็วๆ นี้ ตามที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษาทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดแนวทางและแผนงานสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตำเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในเชิงบูรณาการโดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียนขึ้น มีกิจกรรมหลักๆ ที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 0 – 6  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับพื้นที่สูงขึ้น การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียน สู่ชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียนเพื่อให้ขับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน


ทั้งนี้คุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  หนึ่งในคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการและเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อความยั่งยืน   ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว  โดยในส่วนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้หนุนเสริมภารกิจ เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียนโดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา การพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย 0 – 6 ปี การพัฒนาโครงการแรกเกิด – เริ่มอ่าน  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนเข้าชั้นอนุบาล รวมถึงการสร้างยุวทูตส่งเสริมการอ่าน เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนอ่านสร้างสุขด้วย โดยมีนายอนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้  

Shares:
QR Code :
QR Code