หนุนธุรกิจ ‘ให้โอกาส’ ‘คนพิการ’

ทำงานได้มิใช่ภาระ

 

หนุนธุรกิจ ‘ให้โอกาส’ ‘คนพิการ’

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธ.ค. ของทุกปี เป็น วันคนพิการสากลเพื่อระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับแผนปฏิบัติการโลก  ว่าด้วยเรื่องคนพิการ และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ ยอมรับคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ

   

ในประเทศไทย…คนพิการก็มีอยู่จำนวนไม่น้อย

   

และปัจจุบัน…ส่งเสริม สิทธิคนพิการสำคัญ

   

ระหว่างปี 2537-2552 จากข้อมูลสถิติจดทะเบียนคนพิการ รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่ามีคนพิการที่จดทะเบียน ดังนี้… กรุงเทพฯ 40,475 ราย, ภาคกลางและตะวันออก 192,852 ราย, ภาคเหนือ 193,497 ราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 321,491 ราย, ภาคใต้ 96,706 ราย รวม 845,021 ราย ซึ่งมีทั้งกลุ่มพิการทางการมองเห็น, ทางการได้ยิน, ทางกาย, ทาง   จิตใจ, ทางสติปัญญา, พิการซ้ำซ้อน และกลุ่มที่ไม่ระบุความพิการชัดเจน

   

กล่าวสำหรับการส่งเสริมสิทธิและโอกาสของคนพิการ ก็มีหลายฝ่าย-หลายส่วนดำเนินการ แต่สังคมไทยโดยรวมก็ยังต้องช่วยกันให้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม ล่าสุดก็มีโครงการใหม่ โครงการเชิดชูเกียรติธุรกิจเอกชนด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งก็น่าสนใจ โดยมีการจัดตั้งรางวัล ทั้งแก่ผู้พิการ และผู้ที่ช่วยเหลือคนพิการ 

   

โครงการนี้จะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการภาคเอกชนด้าน ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ โดยรับผู้พิการเข้าทำงาน    ในสถานประกอบการ พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่าง เป็นรูปธรรม และดำเนินนโยบายเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้านส่งเสริมอาชีพคนพิการ

    

ทั้งนี้ กับหลักการและเหตุผลของโครงการนี้ อย่างเป็นทางการก็คือ เป็นโครงการโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการลงนามบันทึกความร่วมมือในการส่งเสริมให้สถานประกอบ การที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย เปิดโอกาสรับผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั่วไปดำเนินการด้วย

   

ปัจจุบันผู้พิการในประเทศไทยได้รับการฝึกอบรม ได้รับ การศึกษาเท่าเทียมเฉกเช่นบุคคลทั่วไป สามารถจะประกอบอาชีพ    สามารถจะดำรงชีวิตเหมือน ๆ คนปกติทั่วไป แต่เนื่องจาก ขาด  โอกาสและมักจะ ถูกมองว่าไร้ความสามารถจึงประสบปัญหา ซึ่งจุดนี้เป็นทัศนคติในสังคมไทยที่ยังต้องแก้ไข !!

   

และโครงการเชิดชูเกียรติธุรกิจเอกชนด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ก็ถือเป็นฟันเฟืองหนึ่ง เพราะ… 1. รณรงค์เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แก่  ผู้ประกอบการ หน่วยงาน ประชาชน 2. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเปิดโอกาสให้คนพิการที่มีศักยภาพได้ทำงาน และดำรงชีวิตในสังคมได้เช่นคนทั่วไป 3. รณรงค์- ผลักดันแผนและนโยบายทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ 4. สร้างเจตคติที่ถูกต้องในการจ้างงานคนพิการแก่นายจ้าง ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป 5. เผยแพร่บทบาทผู้ประกอบการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมส่วนรวม

   

เหล่านี้จะทำให้สังคมไทยมีทัศนคติต่อคนพิการดีขึ้น !!

   

กับการเชิดชูเกียรติธุรกิจเอกชนด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ มีหลักเกณฑ์ประกอบด้วย… 1. เปิดให้สถานประกอบการเสนอข้อมูลเข้าร่วมการได้รับพิจารณา โดยต้องเป็นสมาชิกหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 2. สถานประกอบการมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ 3. ได้ดำเนินการส่งเสริม อาชีพคนพิการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี 4. สถานประกอบการมีการดำเนินการนโยบายเพื่อสังคมในด้านการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 5. ผู้บริหารของสถานประกอบการเห็นชอบในการเสนอข้อมูลและยินดีให้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่อสาธารณชน

   

ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ได้รับคัดเลือกตามโครงการนี้แล้ว ได้แก่… บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด โดยคณะทำงานคัดเลือกธุรกิจเอกชน    ที่เหมาะสมจะได้รับการเชิดชูเกียรติภายใต้โครงการนี้ มีทั้งตัวแทนจากสถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน,  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, กรมการ  จัดหางาน, บริษัทเอกชน, สื่อมวลชน, ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ ของทางหอการค้าไทย

   

คนพิการคนกลุ่มนี้ก็มีศักยภาพ-มีความสามารถ

   

คนพิการคนกลุ่มนี้ไม่อยากเป็นภาระของสังคม

   

คนพิการก็ช่วยสังคมไทยได้…ขอแค่มีโอกาส !!.

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

Update:04-12-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code