หนุนทำโครงการ ‘วิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่’

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


หนุนทำโครงการ 'วิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่' thaihealth


สสส.หนุนทำโครงการวิจัยพัฒนาชุมชนน่าอยู่


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนสนับสนุนสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โครงการนี้ทำขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะตามพันธกิจขององค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแก้ไขปัญหา 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 จังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่จะได้นำองค์ความรู้ ทางด้านวิชาการลงสู่ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ ประกอบกับเป็นการรณรงค์ให้ลดการบริโภค สุรา ยาสูบ สารหรือสิ่งที่ทำลายสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาความสามารถของคนในชุมชน ในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยคนในชุมชนก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาร่วมมือ ระหว่างภาคเครือข่ายในการบริหารจัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code