หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสม

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


หนุนจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสม thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้สูงอายุหลายราย ยังมีความต้องการที่จะทำงานต่อ เพื่อหาเลี้ยงชีพหรือไม่เป็นภาระครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้ขยายโอกาสจ้างงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามประเภทงานสำหรับผู้สูงอายุ ควรต้องเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเชื่อมโยงถึงการจ้างงานภายในประเทศในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการจ้างงานผู้สูงอายุ กกจ.จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประกอบด้วย 1. กิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา จ้างงานผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 104  คน ที่มีความรู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน 16 จังหวัดเพื่อประกอบอาชีพต่อไป


2. กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในสถานประกอบการ จำนวน 965 คน 3. กิจกรรมจ้างเหมาบริการ 20 คน ทำงานในศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ทำงานวันละ 3 ชั่วโมง ได้รับค่าจ้างชั่วโมงละ 250 บาท และ 4. กิจกรรมสำรวจความต้องการประกอบอาชีพ หรือทำงานของผู้สูงอายุ จำนวน 13,500 คน ทั้งนี้ กกจ.ได้บรรจุงานผู้สูงอายุแล้วจำนวน 732 คน เป็นแรงงานด้านการผลิตมากที่สุด พนักงานดูแลความปลอดภัย รองลงมาเป็น แม่บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code