หนุนคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุรี่ภายในอาคารชุด

ที่มา : มติชน


หนุนคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุรี่ภายในอาคารชุด thaihealth


แฟ้มภาพ


จัดเสวนาวิชาการ "การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด" เพื่อแก้ปัญหาการสูบบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุดของประเทศไทย


สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สสท.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวและเสวนาวิชาการ เรื่อง "การคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุด" เพื่อแก้ปัญหาการสูบบุหรี่และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ในอาคารชุดของประเทศไทย


นางสสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. เปิดเผยผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2563 ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม จำนวน 1,204 ราย พบว่า ผู้ที่พักอาศัยในอาคารชุด ร้อยละ 15 เป็นผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 78 ไม่สูบบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 45 สูบนอกห้องตรงริมระเบียง ซึ่งผู้ที่อาศัยในอาคารชุด ร้อยละ 89 เห็นด้วยให้ที่พักอาศัยในอาคารชุดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ เพราะ ร้อยละ 77 รู้สึกไม่สบายจากการหายใจที่มีผู้สูบบุหรี่ในอาคารชุด ร้อยละ 73 เคยได้กลิ่นควันบุหรี่ที่ลอยมาจากห้องอื่น


น.ส.นิภาพรรณ กังสกุลนิติ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การสูบบุหรี่ในอาคารชุดส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ เพราะควันบุหรี่สามารถกระจายลอยผ่านไปยังห้องอื่นๆ ตามช่องระบายอากาศ หน้าต่าง และรอยแตกในผนังหรือพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน จึงไม่มีระดับที่ปลอดภัยจากการสัมผัสควันบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code