หนุนคนเชียงใหม่ทำ ‘สวนผักฮักเมือง’ กินเอง

/data/content/19647/cms/fijkqstv1489.jpg

          หนุนคนเชียงใหม่ทำ ‘สวนผักฮักเมือง’ กินเอง

          ที่ห้องสมุดพื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ “ลักขณา ศรีหงส์” ผู้ประสานงาน เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม และ “หัทยา อนุสสรราชกิจ” ตัวแทนภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สวนผักฮักเมือง” ในพื้นที่นำร่องเขต อ.เมือง แม่ริม หางดง สารภี สันทราย และสันกำแพง จ.เชียงใหม่

          ซึ่ง 7 องค์กรท้องถิ่นประกอบด้วย เครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มรักษ์ล้านนา สถาบันเกษตรกรรมยั่งยืน คณะสถาปัตยกรรมและออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ ผนึกกำลังสานฝันให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ปลอดภัย ด้วยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

          /data/content/19647/cms/dghijlnqy147.gifลักขณากล่าวว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันคนเชียงใหม่ปลูกผักกินเองมาตลอด แม้ขณะนี้จะลดน้อยลงไปมาก แต่ในหมู่คนชั้นกลางกลับหันมาเริ่มปลูกผักกินเอง สสส. จึงให้ความสำคัญและส่งเสริมโครงการ “สวนผักฮักเมือง” ในระยะ 10 เดือนนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาปลูกผักกินเอง โดยเน้นผักพื้นบ้านล้านนาเป็นหลัก พร้อมหวังให้เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูก ปรุง และกิน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

          “เราต้องการให้ประชาชนร่วมกันส่งผลงานเข้าประกวด ‘เขียวโชว์พราว’ ลงมือปลูกผักอินทรีย์ไว้กินเอง แล้วนำโชว์สวนผักมาโชว์ให้โลกเห็น ด้วยการส่งรูปภาพ 5 รูป พร้อมเขียนเรื่องราวเข้าประกวดชิงรางวัล 3,000 บาท ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ และเพื่อสานต่อโครงการให้ยั่งยืน เราจึงสนับสนุนการทำสวนผักฮักเมืองใน 2 ระดับ คือ ระดับครอบครัว 5,000 บาท ร่วมกันปลูกผักอินทรีย์ 5 ชนิด อีกระดับคือ การร่วมกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 25,000 บาท ปลูกผักอินทรีย์ 10 ชนิด โดยทั้ง 2 กลุ่ม ต้องสามารถเก็บผักไว้กินและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อ เริ่มเสนอโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 08-5715-5886 หรือ 08-1468-5597 หรือ Facebook : GREEN.BEAUTY.SCENTED”

          ลักขณากล่าวว่า โครงการ “สวนผักฮักเมือง” จะทำควบคู่ไปกับโครงการ “เติมเต็มต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้เชียงใหม่เขียว สวย หอม ที่เน้นการดูแลต้นไม้ใหญ่ 500 ต้นในเขตเมือง และต้นยางนา 900 ต้น ในเขตเทศบาลยางเนิ้ง อ.สารภี ซึ่งในระยะ 2 ปีนี้ มีโครงการนำร่องนำอาสาสมัครดูแลต้นไม้อย่างจริงจัง 200 ต้น ในชุมชนเมือง บ้านปิง พันอ้น พวกแต้ม และนันทาราม รวมทั้งต้นยาง 300 ต้น โดยจะฝังชิปเก็บข้อมูลและดูแลรักษาจริงจัง พร้อมมุ่งหวังเกิดคลินิกหมอต้นไม้แห่งแรกที่เมืองเชียงใหม่

          ในขณะที่ หัทยากล่าวว่า ตัวแทนภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง เข้าร่วมโครงการด้วย เพราะเห็นว่าสวนสาธารณะ 14 แห่ง ถูกทิ้งขว้าง หรือบางครั้งแม้มีการปรับปรุงแต่เน้นการสร้างอาคารมากกว่าที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่

          “จึงอยากเห็นชุมชนคนเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการกำหนดทิศทางว่าจะจัดการเชียงใหม่กันอย่างไร”

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน โดยจินตนา กิจมี

 

Shares:
QR Code :
QR Code