หนุนขีดความสามารถอปท. สร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามในใบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ขั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) โดย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถขององคืการปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรส่วนท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริการสาธารณะ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายเดียวกันกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามาถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสิธิภาพในการบริหารจัดการ โดยจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานครอบคลุมทุกเป้าหลายทั่วทุกพื้นที่

นายธวัชชัย ฟักอังกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นนี้ มีขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันในหลายด้าน ดังนี้

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาและใช้ระบบข้อมูล ซึ่งเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน และการบริหารจัดการ

(๓) จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนารูปแบบและระบบการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดตั้งเป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ” ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปและผู้สนใจ

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและจัดตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” ในด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปและผู้สนใจ

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย และการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนแล้ว

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบายและทรัพยากรเพื่อการดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ๘ ด้านพื้นฐาน  ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน ด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพโดยชุมชน และการลงทุนด้านสุขภาพโดยชุมชน

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบายและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้มีความสามารถในการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยทั้งสององค์กรจะต้องมีการปรึกษาหารือและสร้างข้อตกลงร่วมกันทั้งในด้านนโยบายและทรัพยากร

(๙) ให้มีคณะทำงานร่วมเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ประสบผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code