หนุนขับเคลื่อน ‘ลำพูน’ น่าอยู่

สสส.ลงนามความร่วมมือหนุนขับเคลื่อนลำพูนน่าอยู่


หนุนขับเคลื่อน 'ลำพูน' น่าอยู่ thaihealth


นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนัก 3 นายบำรุง รื่นบันเทิง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน และ นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนน่าอยู่ ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน


โดยก่อนหน้านี้ ทาง สสส.ได้จัดเวทีเสวนาหารือแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา จ.ลำพูน ให้น่าอยู่ ที่มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อหารือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเมืองและหาแนวทางในการพัฒนาจังหวัดให้น่าอยู่ โดยมีประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมของเครือข่าย อาทิ การบริหารจัดการท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม, การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน,เกษตรกรรมยั่งยืน,การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน,การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน,การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น


ทั้งนี้ สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) จะสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เครือข่ายผ่านโครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมือง และการดูแลสุขภาพชุมชนที่ดำเนินการ โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรม


สำหรับปัญหาสถานการณ์ ด้าน สิ่งแวดล้อม ในเรื่องของปัญหา หมอกควันและไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง ที่ค่า PM10 เกินมาตรฐาน สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิด หมอกควัน คือ การเผาในที่โล่งและไฟป่า สำหรับปัญหาสังคมที่พบมากที่สุด คือการฆ่าตัวตาย อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากร 1 แสนคน ปี 2556 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จากการสำรวจ จังหวัดลำพูนเป็นอันดับ 1 อัตราต่อหนึ่งแสนคน ร้อยละ อยู่ที่ 14.81 ปัจจัยที่นำไปการสู่การฆ่าตัวตาย ได้แก่ คนในครอบครัวทะเลาะกัน, ความล้มเหลวในการทำงาน, การเป็นหนี้, การไม่สมหวัง นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆ อีกด้วย จะได้หาทางแก้ไขเพื่อให้ลำพูนเป็นเมืองน่าอยู่สืบไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊คSomporn Suya

Shares:
QR Code :
QR Code