หนุนขยายพื้นที่ปลอดภาชนะโฟม

หนุนขยายพื้นที่ปลอดภาชนะโฟม thaihealth


กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้านโยบายรณรงค์พื้นที่ปลอดโฟม 100% จำนวน 9,492 แห่งทั่วประเทศ พร้อมขยายให้ครอบคลุมในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น


นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายรณรงค์ลด-ละ-เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยมียุทธศาสตร์การทำงานดังนี้ 1.ให้ร้านอาหารทุกแห่งในกรมทุกกรมของกระทรวงฯ ต้องไม่มีการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเด็ดขาด ถ้าต้องห่อกลับ ต้องใช้กล่องที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย กล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกชีวภาพ และขยายไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั่วประเทศด้วย 2. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อยผสมเยื่อไผ่มันสำปะหลังซึ่งย่อยสลายตามธรรมชาติได้ในเวลา 45 วัน ต่างจากโฟมที่ใช้เวลาย่อยสลายถึง 1,000 ปี และทดแทนด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และ 3.ให้บุคลากรปฏิเสธหรือไม่ซื้ออาหารจากร้านที่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร


นพ.พรเทพ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้ลงนามความมือกับภาคเอกชนให้เป็นพื้นที่ปลอดโฟม โดยจากการประเมินผลพบว่ามีหน่วยงานที่ปลอดการใช้โฟมร้อยละ 100 เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ถึง 9,492 แห่ง เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 แห่ง โรงพยาบาล 44 แห่ง เทศบาล 3 แห่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ตลาดมอดินแดง) เป็นต้น อีกทั้งกรมอนามัยยังได้ออกคำแนะนำแนวทางการณรงค์ให้ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามต่อไป โดยระบุว่า 1.ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 60 องศาเซลเซียส และไม่ใช้บรรจุอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง 2. สนับสนุน ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติ หรือ ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติและ 3.กรมอนามัยทำหน้าที่ประสานงาน สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการรณรงค์ฯ และในปี 2559 จะขยายให้ครอบคลุมในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชน จังหวัดปลอดโฟม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด


 


ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code