หนุนการอ่านพัฒนาทักษะ ติดปัญญาเด็กไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


หนุนการอ่านพัฒนาทักษะ ติดปัญญาเด็กไทย thaihealth


แฟ้มภาพ


หนังสือสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาและการอ่านของเด็กไทย และเพื่อจูงใจให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนาน จึงได้มีการจัดทำหนังสือชุดอ่าน อาน อ๊าน และนิทาน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น


นางสุดใจ พรหมเกิด ประธานมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวว่า สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) ร่วมกับ สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา (สำนัก 11) สสส. สนับสนุนแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ในการพัฒนานวัตกรรมสื่อ หนังสือฝึกอ่านตามระดับความสามารถ (Level Book-Thai Reading Tree) ชุด อ่าน อาน อ๊าน ซึ่งมีเครือข่ายนักวิชาการปฐมวัย บรรณาธิการผู้เชี่ยวชาญหนังสือเด็ก นักสร้างสรรค์ภาพหนังสือสำหรับเด็กรางวัลดีเด่น ร่วมกันออกแบบสื่อและกระบวนการใช้หนังสือชุดนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการอ่านของเด็กไทย โดยมีตัวละครหลักของครอบครัวและชุมชนเดียวกันดำเนินเรื่องทั้ง 25 เรื่อง  เพื่อจูงใจให้เด็ก ๆ สนุก น่าติดตาม ด้วยเรื่องราวและภาษาธรรมชาติในวิถีชีวิตประจำวัน หนังสือชุดนี้ได้มีการนำไปใช้ทุกภูมิภาค


นางสุดใจ กล่าวต่ออีกด้วยว่า เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (learning Loss) ของเด็กปฐมวัยจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี พ.ศ. 2565 ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ได้นำหนังสือชุดอ่าน อาน อ๊าน ชุดแรก 25 เล่ม พร้อมคู่มือการใช้ มาจัดทำเป็น e-book ผู้สนใจสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดหนังสือชุด อ่าน อาน อ๊าน รวมถึงนิทานสร้างเสริมภูมิคุ้มใจฯ ได้ที่ เว็บไซต์มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th และเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามกิจกรรมการอ่านเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ที่ เพจอ่านยกกำลังสุข

Shares:
QR Code :
QR Code