หนุนกฎหมายคุ้มครองเด็ก จากการตลาดอาหาร

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


หนุนกฎหมายคุ้มครองเด็ก จากการตลาดอาหาร thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์ปัญหาภาวะน้ำหนักเกิน และอ้วนในเด็ก และเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ (NCDs) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงมีการเตรียมยกร่างกฎหมาย คุ้มครองเด็ก จากการตลาดอาหารที่ไม่เหมาะสม


นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า   สถานการณ์ปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในเด็กของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจากระบบเฝ้าระวังกระทรวงสาธารณสุข (HDC) พบว่า ในปี 2563 เด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนร้อยละ 12.8 ยังสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ร้อยละ 10 ส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน และเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ (NCDs) 


ทั้งนี้เกือบร้อยละ 90 ของเด็กไทยเสี่ยงตกเป็นเหยื่อทางการตลาด จากการเห็นโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไขมันและโซเดียมสูง รวมถึงถูกชักจูงด้วยวิธีการตลาดที่หลากหลายรูปแบบ แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยมีกฎหมายบางส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีช่องว่างหลายประเด็นที่จะคุ้มครองเด็ก จากการตลาดอาหารที่ไม่เหมาะสม


จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการจัดตั้งคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.การควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็กขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยกับภาคีเครือข่าย อาทิ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์เครือข่าย NCDs แห่งประเทศไทย 


เพื่อทบทวนการศึกษาวิจัยข้อกำหนดกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็ก และจัดทำร่างพระราชบัญญัติการควบคุมการตลาดอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับเด็กเพื่อปกป้องเด็กจากกลยุทธ์ทางการตลาดอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code