หนึ่งในโรงงานสีขาวปลอดเหล้า”สเต็ปสโตนส์”

คนงานมีเงินออม สุขภาพดี งานมีประสิทธิภาพ

 หนึ่งในโรงงานสีขาวปลอดเหล้า”สเต็ปสโตนส์”

          ผลอันเกิดจากความหวังดีที่บริสุทธิ์ของครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย กระทั่งองค์กรที่มีหัวใจคนไทยที่หวังดีไปรวมกันอยู่แล้วทำการรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนที่เดินหลงอยู่ในวังวนแห่งอบายมุข ตัวแรกที่ร้ายสุดๆ คือ”เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” มีเหล้าเป็นต้นให้ก้าวออกมาจากวังวนนั้นเสียให้เด็ดขาดอย่าง สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จากหนึ่งไปสู่สองและสามขยายผลดีไปเรื่อยๆ ตามลำดับ

          แต่ละปีมีสถิติคนไทยเลิกดื่มเหล้าลดลงทั้งที่เป็นช่วงอย่างเข้าพรรษา พื้นที่ช่วงเทศกาลงานบุญไปจนถึงผลสรุปทั้งปี

          ผลที่ได้จากการเลิกเหล้าเป็นความดีงามต่อสังคมไทยมหาศาล เริ่มตั้งแต่สังคม ครอบครัวไปถึงสังคมใหญ่คือประเทศชาติ เอาครอบครัวเป็นหลัก ว่ากันตั้งแต่มีความเป็นอยู่ทั้งการกินไม่ขาดแคลน การอยู่ไม่ต้องทะเลาะเบาะแว้งตบตีทำลายทรัพย์สิน มีแต่รอยยิ้มความเข้าอกเข้าใจกันที่สำคัญได้คนมีสติปัญญาสมบูรณ์เป็นที่เชื่อถือยกย่องของคนอื่นกลับคืนมา

          ความดีงามเหล่านี้เชื่อมโยงไปยังสังคมด้วย ความดีเหล่านี้คือต้นแบบการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

          ความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของคนไทยทุกคนที่ผ่านหน่วยงานอย่าง สสส.ทุ่มเทรณรงค์ให้คนไทยหลุดพ้นจากวังวนแห่งอบายมุขตัวแรกคือเหล้าไม่ใช่เกิดผลเพียงตัวบุคคล ครอบครัววันนี้หน่วยงานบริษัทห้างร้านเห็นโทษภัยร้ายแรงของเหล้าแล้ว ร่วมมือกับ สสส.รณรงค์ให้พนักงานเลิกเหล้ากันเป็นจำนวนมาก มีตัวอย่างมาให้ชื่นใจกันหนึ่งบริษัทแล้วเชื่อหรือไม่จากที่พนักงานเลิกอบายมุขทั้งตัวพนักงานและบริษัทมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยจะบอกให้ความดีที่ว่าหนึ่งเลยคือความเจริญรุ่งเรือง ส่วนอีกจำนวนมากไม่เอ่ยถึงก็อย่าน้อยใจเลิกทำดีไปซะอย่างนั้น

          บริษัท สเต็ปสโตนส์ จำกัด เป็นบริษัทรับตัดเพชรและเจียระไนเพชร ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนปัจจุบันมีพนักงาน 140 คน และบริษัทแห่งนี้ได้เข้าร่วมนโยบายโรงงานสีขาวกับทางกระทรวงแรงงานเพื่อให้พนักงานทุกคนปลอดจากสารเสพติดในร่างกาย

          แล้วมูลนิธิเพื่อนหญิง กับ สสส.จึงได้ต่อยอดสหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธ์ซึ่งมีสมาชิกอยู่ในบริษัท สเต็ปสโตนส์และบริษัท อี.เอฟ.ดี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกับสหภาพแรงงานอิเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสัมพันธ์ และชมรมเพื่อนเพื่อเพื่อน จัดทำโครงการลด ละ เลิก เหล้า เข้าสู่โรงงานสีขาว เมื่อปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

          แกนนำได้ชักชวนคนงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และคนงานที่สนใจที่จะเรียนรู้หรือศึกษาถึงผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น การจัดกลุ่มสนับสนุนการจัดค่ายครอบครัว การลงพื้นที่ การฝึกอาชีพกิจกรรมเลิกเหล้าเพิ่มเงินออม เป็นต้น ผลคือคุณภาพชีวิตคนงานดีขึ้น บริษัทได้รับประสิทธิภาพของงานดีขึ้นเป็นลำดับ

          การดำเนินกิจกรรมนโยบายโรงงานสีขาวลด ละ เลิกเหล้า ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทสเต็ปสโตนส์เป็นอย่างดี เช่น อนุญาตให้ใช้สถานที่ในโรงงานจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่คนงาน การสนับสนุนด้วยการอนุมัติให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้คนงานเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยให้ถือว่าเป็นวันทำงาน

          ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล การดื่มเหล้าของคนงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน พบว่า การดื่มเหล้าของคนงานนั้นนำมาสู่ปัญหาหลายๆ ประการ ดังนี้

          1.ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลของคนงานในบริษัทสเต็ปสโตนส์พบว่า คนงานที่ต้องสูญเสียรายได้ไปกับการดื่มสุรามีถึงเกือบ 50%

          2.ผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ

          3.การทะเลาะวิวาท ทั้งการทะเลาะวิวาทกันเองในกลุ่มเพื่อนที่นั่งดื่มด้วยกัน และทะเลาะวิวาทกับคนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ การบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต ติดคุก เสียทรัพย์สิน รายได้ลดลง หรือต้องออกจากงาน

          4.ผลกระทบต่อการทำงาน จากข้อมูลของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program : HITAP)ในปี 2549 นั้น พบว่า ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการขาดงาน และประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมูลค่าประมาณ 45,000 ล้านบาท

          ดังที่เกริ่นข้างต้นว่า ผลจากหัวใจหวังดีอันบริสุทธิ์ได้รับการตอบสนองนำไปสู่ความดีงามขึ้นในครอบครัวในสังคมนับหนึ่งนับสองและขยายกว้างขวางแม้จะยังไม่ทั้งประเทศแต่ก็มากขึ้นอย่างน่าชื่นใจ นั่นคือ หลังจากที่สมาชิก และคนงานได้มาร่วมกิจกรรม ลด ละเลิกเหล้าแล้ว ทำให้คนงานสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือสามารถที่จะลด ละ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ มีเงินออม สุขภาพดีขึ้น การขาดงานหรือลาป่วย ลดลงการทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นจึงเป็นที่แน่ชัดว่าในอนาคต คงต้องทำแผนปฏิบัติการโรงงานสีขาว ลด ละ เลิกเหล้าร่วมกันในโรงงานระหว่างสหภาพแรงงานและฝ่ายบริหารของบริษัท โดยมีเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในจังหวัด มูลนิธิเพื่อนหญิงและ สสส.เข้ามาร่วมในการทำแผนต่อไป

          ให้โรงงานบริษัทห้างร้านเป็นสีขาวปลอดเหล้าปลอดอบายมุขทั้งประเทศ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

Update:11-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code