หนึ่งทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์ "บทเรียน ประสบการณ์ ชุดความรู้"

featured

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดงานสัมมนาวิชาการ หนึ่งทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์ : บทเรียน ประสบการณ์ ชุดความรู้” เนื่องในวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษของ “มีเดียมอนิเตอร์” (MEDIA MONITOR) หรือในชื่อเต็ม “โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนา การรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม” เป็นทศวรรษแห่งการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคสื่อเกิดกลไกการตรวจสอบหรือเฝ้าระวังสื่อจากภาคประชาชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/QTC5b6

Shares:
QR Code :
QR Code