“หนองคูน้อย” ต้นแบบเขตปลอดสุรา

สร้างสังคมที่ดี มีความสามัคคีในชุมชน เพื่ออนาคตของลูกหลาน

 

“หนองคูน้อย” ต้นแบบเขตปลอดสุรา

          ปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติของสังคมไทยและก่อให้เกิดความสูญเสียหลายประการ โดยเฉพาะในหน่วยเล็กๆ ของสังคมอย่างสถาบันครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านสุขภาพความรุนแรงและความแตกแยกในครอบครัว

 

          นับว่าเป็นปัญหาที่มีมายาวนาน และมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของสังคมไทย ในการผลักดันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่สังคมว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้นเหตุแห่งปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน

 

          ชุมชนบ้านหนองคูน้อย ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งในอดีตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคยรุกรานเข้าสู่ทุกครัวเรือนของชุมชน กลืนกินวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้เป็นค่านิยมที่ผิดเพี้ยน ในเรื่องการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาใช้ในงานประเพณีงานบุญ

 

          ซึ่งสถาบันลูกรัก จึงได้มีแนวคิดจัดทำ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้าน ลดละ เลิกการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเรียกความอบอุ่นของครอบครัวให้คืนกลับมา

 

          นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. กล่าวว่าสังคมไทยมักจะคุ้นเคยกับภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และงานบุญที่ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นความเชื่อที่ผิด ดังนั้น หากชุมชนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการดื่ม ก็จะเกิดผลดีตามมามากมาย ที่สำคัญประเพณีต่างๆ ที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา ก็จะดำเนินไปอย่างถูกต้องตามครรลอง

 

          ด้านนายอนุวัฒน์ จันทร์เขต ผู้ประสานงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง บอกว่า ชุมชนหนองคูน้อย เดิมเคยมีปัญหาเรื่องสุรามากเกือบทุกครัวเรือน ต่อมาชาวบ้านเล็งเห็นว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ครอบครัวและชุมชนเกิดปัญหา คือ การดื่มสุราทางคณะจึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ชุมชน เรื่อง ลด ละ เลิกการดื่มสุรา ทำดีเพื่อถวายในหลวง ร่วมกันสร้างกฎระเบียบของหมู่บ้าน จึงเกิดความร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจัง จนในปัจจุบันบ้านหนองคูน้อยได้กลายเป็นครัวเรือนปลอดเหล้าได้อย่างถาวร

 

          ขณะที่ นายเสมอ เอ็นดู แกนนำชุมชน เปิดเผยว่า การให้ชาวบ้านร่วมกันทำกิจกรรมและการชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่เกิดจากการดื่มสุรา ทั้งสุขภาพอ่อนแอ เสียทรัพย์ เมื่อดื่มมากๆ ควบคุมสติไม่ได้ ทำให้ลูกหลานเลียนแบบ หย่าร้าง ทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวที่สามารถเลิกเหล้าได้ โดยมอบป้ายครัวเรือนปลอดเหล้าไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ครอบครัว

 

          วันนี้บ้านหนองคูน้อยเปลี่ยนจากชุมชนที่หลงผิดไปกับแอลกอฮอล์ มาเป็นหมู่บ้านต้นแบบไม่ดื่มเหล้า ซึ่งแนวทางในการพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนปลอดสุราได้สำเร็จอย่างยั่งยืน นั้นคือการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันของสมาชิกชุมชน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ชาวบ้านก็พร้อมใจกันทำโดยไม่ได้บังคับ แต่เป็นเพราะทุกคนในชุมชนสุขใจที่ได้ทำนั่นเอง

 

          นับได้ว่า ชุมชนบ้านหนองคูน้อย เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดี ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาครอบครัว และร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่ออนาคตของลูกหลาน และสร้างสังคมที่ดี มีความสามัคคีกันในชุมชน จะเห็นได้ว่า หากสังคมไทยทุกสังคมร่วมมือกันทำสิ่งที่ดีๆ ความสุขก็จะเกิดได้กับทุกคน ทุกครอบครัว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update 12-12-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code