ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยเบิ้ง

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ภาพประกอบจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยเบิ้ง thaihealth


โครงการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นโครงการที่ช่วยให้เกิดการสืบค้นภูมิปัญญาในชุมชน เมื่อค้นพบแล้ว ทุกคนจะได้ร่วมกันค้นหาและพิสูจน์ว่าอาหารดีต่อสุขภาพในแง่มุมใดบ้าง จากนั้นก็นำความรู้ที่ได้ส่งผ่านสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชน หรือเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาสู่สาธารณะ


ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยเบิ้ง thaihealth


โครงการ “ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยเบิ้ง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิถีภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านไทยเบิ้ง จัดทำคู่มือสำรับอาหารเพื่อสุขภาพ และถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน รวมถึงจัดทำเมนูอาหารอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดโคกสลุง


ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยเบิ้ง thaihealth


อาหารการกินในแบบวิถีไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เป็นอาหารที่หากินได้ง่ายในท้องถิ่นตามฤดูกาล หาวัตถุดิบจากธรรมชาติ การปรุงอาหารเป็นวิธีการปรุงแบบง่ายๆ นิยมกินอาหารที่สดใหม่ อาหารสุกแล้ว อาหารประเภทเนื้อปลา ผักพื้นบ้าน ไม่นิยมกินอาหารใส่กะทิหรือทอด การเก็บรักษาอาหารไว้หลายๆ วัน ใช้วิธีการถนอมอาหารแบบธรรมชาติ เช่น ตากแห้ง การทำเค็ม หรือการดองเปรี้ยว ไม่ใช้สารปรุงแต่งอาหารประเภทสารสังเคราะห์ เช่น สารกันบูด สารกันรา ผงชูรส เวลากินชอบ “การกินข้าวล่อ” หมายถึงการชวนกัน นัดกันมากินข้าวร่วมกัน โดยจะล้อมวงไม่นั่งโต๊ะและใช้มือเปิบข้าว”


ส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยวิถีภูมิปัญญาไทยเบิ้ง thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code