สูงวัยฟันดี 80 ปี ยังเคี้ยวไหว

สธ.ชูผู้สูงวัยอายุเลยเลข 8 มีฟันดีมากกว่า 24 ซี่ ถือเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมย้ำให้ทุกวัยใส่ใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันตนเองมากขึ้น


\'สูงวัยฟันดี\' 80ปียังเคี้ยวไหว thaihealth

แฟ้มภาพ


นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ปี 2558 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย โดยเฉพาะโรคฟันผุและโรคปริทันต์


"ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย ผ่านระบบบริการสาขาสุขภาพช่องปาก ได้แก่ 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการคลินิกฝากครรภ์ (ANC) จะได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินน้ำลาย และบริการส่งต่อเพื่อรักษากรณีที่จำเป็น 2) เด็กเล็กอายุ 0-2 ปี พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก จะได้รับการฝึกทักษะในการแปรงฟันน้ำนมให้เด็ก ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี (WCC) เด็กจะได้รับการตรวจช่องปาก หากพบว่าเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ ก็จะทาฟลูออไรด์วาร์นิชป้องกันทุก 6 เดือน 3) ในศูนย์พัฒนาเด็กทุกแห่ง จะเน้นการกินนมจืด และผลไม้เป็นอาหารว่าง รวมทั้งฝึกแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 4) เด็กในโรงเรียนประถมศึกษา จะฝึกแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ตรวจสุขภาพช่องปากปีละ 1 ครั้ง บริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 และบริการรักษาทางทันตกรรมตามความจำเป็น 5) กลุ่มผู้สูงอายุ จะมีกิจกรรมเพื่อการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองในชมรมผู้สูงอายุ บริการส่งเสริมป้องกันในหน่วยบริการระดับตำบล และการส่งต่อเพื่อรับบริการฟันเทียมพระราชทาน หรือใส่ฟันทั้งปากในผู้สูงอายุที่ไม่มีฟัน สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมได้ในสถานบริการภาครัฐตามสิทธิ์ ส่วนกลุ่มวัยทำงาน อยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการดูแลในกลุ่มที่ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และในสถานประกอบการ ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้ารับบริการดังกล่าวได้ในสถานบริการภาครัฐทุกแห่ง โดยเฉพาะในวันที่ 21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ทุกท่านสามารถรับบริการทางทันตสุขภาพได้โดยไม่คิดมูลค่า ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย" รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีการสูญเสียฟันมากที่สุดถึงร้อยละ 88 โดยเหลือฟันใช้งานไม่ถึง 20 ซี่ ร้อยละ 42 ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่พบมาก คือ การสูญเสียฟัน ฟันผุและรากฟันผุ เหงือกอักเสบ ภาวะน้ำลายแห้ง แผลและมะเร็งช่องปาก ฟันสึก ในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ กรมอนามัยจึงได้จัดกิจกรรม "การประกวด 10 ยอดฟันดี วัย 80 และ 90 ปี" ภายใต้โครงการ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" เพื่อยกย่องเชิดชูผู้สูงวัยที่สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอตั้งแต่วัยเด็ก ให้เป็นแบบอย่างกับลูกหลาน มีผู้สูงอายุวัย เข้ารับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10 คน รองชนะเลิศ จำนวน 23 ราย อาทิ นางถิน เทียนไธสง อายุ ๙๐ ปี จังหวัดสระแก้ว นายยุง ชมชื่น อายุ 82 ปี จังหวัดลำพูน เป็นต้น นอกจากนี้ กรมอนามัยได้มอบแปรงสีฟัน 15,000 อัน สนับสนุนกิจการมูลนิธิ พอ.สว. และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า นิทรรศการเพื่อการดูแลสุขภาพ และสุขภาพช่องปาก กิจกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ และบริการนำแปรงสีฟันเก่ามาแลกแปรงสีฟันใหม่อีกด้วย


 


 


ที่มา : Thai Press Release


 


       


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code