สุรินทร์ พัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

          /data/content/24917/cms/e_aefijklntz12.jpg


          เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 57 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเกษมการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยนายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสุรินทร์”


          นายนิรันดร์ บุญสิงห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ดำเนินงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและความรุนแรงทางถนน ให้เกิดเป็นพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานลดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ที่จะทำหน้าที่สำคัญในการประสานกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับอำเภอและระดับท้องถิ่นในการทำงานด้านการลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ เพื่ออบรมเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานอุบัติเหตุ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพที่สำคัญในการทำงานของบุคลากรในแต่ละกลุ่ม


          สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้างทีมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด และหน่วยงานระดับอำเภอ เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาลบาลอำเภอ ตำรวจภูธรระดับอำเภอ โรงเรียนประจำอำเภอ และผู้นำชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย อำเภอละ 5 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นกว่า 100 คน


 


 


          ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ โดย สุวิทย์ เอี่ยมสอาด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code