สุรินทร์สร้างสุข รณรงค์โรงเรียนงดเหล้า

สุรินทร์สร้างสุข รณรงค์โรงเรียนงดเหล้า 

 

            วันที่ 21ต.ค.53 ที่ผ่านมา ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการย่อย “โรงเรียนนำร่อง ประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข รณรงค์งดเหล้า” ภายใต้โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 53 จ.สุรินทร์ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านสีโค โรงเรียนบ้านโคกทม โรงเรียนบ้านนาวอง และโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 3 เขตการศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะโครงการด้วย เพื่อนำแนวคิดการดำเนินโครงการดังกล่าวไปขยายผลให้กับโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป

 

สุรินทร์สร้างสุข รณรงค์โรงเรียนงดเหล้า

            ผลการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ พอสรุปประเด็นได้ดังนี้

 

1. โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดการรณรงค์แซนโฎนตาปลอดเหล้า ตามแบบประเพณีวัฒนธรรมขแมร์สุรินทร์ ซึ่งมีบรรดานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่น หลังจากมีการเซ่นไหว้เสร็จแล้ว ทางโรงเรียนได้มีการจัดอบรมแกนนำนักเรียนชวนพ่อแม่เลิกเหล้า จำนวน 100 คน โดยวิทยากรจากประชาสังคมสุรินทร์สร้างสุข โดย นางกัญญานันท์ ตาทิพย์ และทีมงาน เป็นผู้อบรมให้ความรู้ และเมื่อเปิดภาคเรียน จะมีการจัดสรุปบทเรียนอีกครั้ง

 

2. โรงเรียนบ้านสีโค ความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ที่นี่มีความชัดเจนมาก เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีหน่วยงานราชการอื่นๆ และ อบต.รวมถึงผู้นำหมู่บ้าน ก็ให้ความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ในการที่จะทำให้พื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าและอบายมุขอย่างบูรณาการ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการของโรงเรียน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น การจัดงานแซนโฎนตาปลอดเหล้า การรณรงค์ในพื้นที่ การจัดกีฬานักเรียนปลอดเหล้า และเมื่อเปิดภาคเรียนในอาทิตย์แรก จะมีการสรุปบทเรียนการทำงานเช่นกัน

 

3. โรงเรียนบ้านโคกทม   เป็นโรงเรียนน้องใหม่ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดเหล้าภายในโรงเรียนและชุมชน  ซึ่งเบื้องต้นได้มีการจัดเก็บข้อมูล และพฤติกรรมการบริโภคสุราในชุมชน ในเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ประมาณ 80 ครัวเรือน จากกว่า 300 ครัวเรือน เพื่อที่จะทำการคืนข้อมูลนี้ให้กับชุมชน ให้เห็นถึงพิษภัยของสุรา เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการดื่มเหล้า และมีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้นมากมาย ที่สำคัญเป็นนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งทางผู้บริหารและครูในโรงเรียนต้องการที่จะแก้ไขปัญหานี้ จึงได้เข้าร่วมโครงการ โดยหวังว่าจะช่วยลดนักดื่มหน้าใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

4. โรงเรียนบ้านนาวอง    เป็นพื้นที่ที่มีการบูรณาการในหลายหน่วยงาน เพื่อทำงานด้านการรณรงค์ โดยโรงเรียนบ้านนาวอง ได้ทำงานในด้านการณรงค์มานานหลายปี จึงค่อนข้างเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าที่อื่น และทางโรงเรียนบ้านนาวองเองก็ไม่ได้ทำแค่ในโรงเรียนเท่านั้น กำลังขยายผลไปยังในหลายๆ พื้นที่ในเขตตำบลไผ่ โดยในวันที่ 5 ธ.ค. 53 ที่จะถึงนี้ จะมีการประกาศธรรมนูญตำบลไผ่ ซึ่งเป็นตำบลที่ 2 ที่มีการประกาศใช้ธรรมนูญตำบล ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างบูรณาการ

 

5. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน      เป็นอีกโรงเรียนหนึ่ง ที่มีผลการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม จากความร่วมมือของชุมชนทั้ง 16 ชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการ โดยเฉพาะโครงการ “ร้านค้าสะดวกยิ้ม” ซึ่งเป็นร้านค้าที่ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเด็ดขาด เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายพื้นที่ที่ต้องการจะทำในพื้นที่ของตนเอง แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องทำเหมือนกันก็ได้ อาจจะมีวิธีอื่นที่เหมาะกับพื้นที่ของตนเองมากกว่า

 

เพื่อให้เห็นเป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ (กคพ.) ได้มีโครงการสนับสนุนนโยบายโรงเรียนในจังหวัด เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการสนับสนุนจากสักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหมือนกับโครงการวัดปลอดเหล้าที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

update : 26-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code