สุรินทร์รณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


สุรินทร์รณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือประชาชนรณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 


นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์   เปิดเผยว่า   สถานการณ์ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี   ปี   2562   ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับร้อยละ   14 – 20   โดยจังหวัดสุรินทร์พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ   ร้อยละ   1.36   พบมากที่สุดที่อำเภอรัตนบุรี   ร้อยละ   5.74   พบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน   47   ราย


สำหรับสถานการณ์การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี   2563   คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ   เป้าหมาย   4,500   ราย   ผลงาน 6,527 ราย   พบผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ   จำนวน   144   ราย   คิดเป็นร้อยละ   2.20   ให้ยาถ่ายพยาธิทุกราย   คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี   เป้าหมาย   3,000   ราย   ผลงาน   4,315   ราย   คิดเป็นร้อยละ   100   พบมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน   34   ราย   คิดเป็นร้อยละ   1.26


การดำเนินงานในขณะนี้  จังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับ  ข้อบัญญัติกำจัดสิ่งปฏิกูลและบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม   และสนับสนุนให้มีบ่อบำบัดกำจัดสิ่งปฏิกูล


 

Shares:
QR Code :
QR Code