‘สุราษฏร์’ หนุนเด็กรักการอ่าน

ที่มา : แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


ภาพประกอบจากแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


‘สุราษฏร์’ หนุนเด็กรักการอ่าน thaihealth


สปสช.เขต11 พร้อมหนุนส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยหนังสือเเละการอ่าน ด้วยกองทุนสุขภาพระดับตำบล


เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับเครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฏร์ธานี ร่วมจัดเวทีสานพลังภาคี สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย เขต 11 สุราษฏร์ธานี  ณ ห้องประชุมลิลลี่ 2 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้,ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (จังหวัดระนอง ,ชุมพร,สุราษฏร์ธานี,พังงา,กระบี่,ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช)กว่า  80 คน


‘สุราษฏร์’ หนุนเด็กรักการอ่าน thaihealth


นายชาญานิน เอกสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฏร์ธานี  กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม  โดยกล่าวว่า “การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขเท่านั้น แต่ทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วม”  ในวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “ความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย” โดย คุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.   เวทีสานเสวนา “บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับการทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดย คุณรัชนีวรรณ  คงดำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.บ้านทำเนียบ และคุณธีรนันต์ ปราบปราย ปลัดอบต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี


‘สุราษฏร์’ หนุนเด็กรักการอ่าน thaihealth


กิจกรรมภาคบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ และสถานการณ์การส่งเสริมการอ่านภาคใต้  วิทยากรโดย คุณสุพจน์  องค์วรรณดี กลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง  และ คุณเสาวคนธ์ ไกรวงค์ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี และเวทีระดมความคิด ทิศทางการทำงานในระดับพื้นที่และการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนงาน  วิทยากรกระบวนการโดย คุณชญานิน เอกสุวรรณ สปสช.เขต 11  นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน   เช่น กลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี

Shares:
QR Code :
QR Code