สุพรรณบุรี จัดเวทีพัฒนาสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


สุพรรณบุรี จัดเวทีพัฒนาสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย ปี 61 thaihealth


สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี  จัดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะระบบรองรับสังคมสูงวัย ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี


ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดเวทีพัฒนานโยบายสาธารณะระบบรองรับสังคมสูงวัย ด้วยพลังภาคีเครือข่าย ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี


นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การพัฒนาและขับเคลื่อนประเด็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูปประเทศไทย เนื่องด้วยสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุของประเทศไทยมีจำนวนมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ กำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ประชากรผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนมากกว่า 22 เปอร์เซ็นต์ไปแล้ว ประชากรผู้สูงอายุ 7 อำเภอ เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ และอีก 3 อำเภอ มากกว่า 19 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย โดยชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาระเบียบวาระนี้ตั้งแต่ปี 2560 และต่อเนื่องมาถึงปี 2561 ประกอบกับได้มีการสนับสนุนงบประมาณจากทางสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อพัฒนากลไกสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้โครงการสานพลังเครือข่าย เพื่อเสริมศักยภาพกลไกสร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยมีจังหวัดนำร่องเพียง 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี เลย และพะเยา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ปฏิบัติการสร้างกลไก สร้างสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 22 พื้นที่ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง 22 แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่รูปธรรมการพัฒนาระบบรองรับฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ เสริมงานวิชาการ ต่อการพัฒนาระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 ต่อไป


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัย มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สร้างระบบรองรับสังคมสูงวัย“ สถานการณ์ท้าทายและต้องเตรียมความพร้อม

Shares:
QR Code :
QR Code