สุนทรียเสวนา ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการผ่านหนังสือสู่โลกกว้าง

featured

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย จัดงานสุนทรียเสวนาปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการผ่านหนังสือสู่โลกกว้าง “หนังสือของคนพิการเพื่อทุกคน” เพื่อเปิดมุมมองทัศนคติต่อการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งจะช่วยสร้างกําลังใจให้ทุกคน ทั้งผู้พิการและคนทั่วไป ได้เห็นทัศนคติเชิงบวก เห็นคุณค่าด้านต่างๆ ของตัวเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับปัจเจกและระดับสังคมโดยรวม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/TfHnA8

Shares:
QR Code :
QR Code