‘สุข’ เกิดได้ในสังคมทำงาน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ happy-workplace.com และเว็บไซต์ salamanderjewelry.co.th


\'สุข\' เกิดได้ในสังคมทำงาน thaihealth


แค่เข้าใจ และใส่ใจ..สุขเกิดได้ในสังคมทำงาน


ก่อนจะไปถึง "สังคมพหุวัฒนธรรม" ของการทำงานเปิดโลกทัศน์ขนานใหญ่ ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ทั้งผู้บริหารและคนทำงานต่างต้องปรับตัวเข้าหากัน การเรียนรู้ผ่านการทำงานภายในองค์กรขนาดย่อม ที่ "นายจ้าง" และ "ลูกจ้าง"ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม จึงกลายเป็นต้นแบบที่ดีในการก่อร่างสร้างความเข้าใจ ถึงวิธีการทำให้องค์กรเป็นสถานที่ทำงานสุขภาวะ ทุกคนสามารถทำงานอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง  และจับมือกันมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดตามที่ตั้งใจไว้


"สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี" คือหนึ่งในองค์กรสุขภาวะต้นแบบ ที่เจ้าของกิจการและผู้บริหารชาวต่างชาติต่างเล็งเห็นความสำคัญของการ "อยู่ร่วมกัน" เนื่องจากเป็นธุรกิจผลิตเครื่องประดับและอุปกรณ์สำหรับการเจาะส่วนต่างๆ ของร่างกาย โรงงานและสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีหน้าร้านจำหน่ายอยู่ ถ.ข้าวสาร กทม. ลูกค้าส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ สินค้าที่ผลิตจึงเน้นเพื่อการส่งออกเป็นหลัก มีวางจำหน่ายในประเทศไทยเพียงร้อยละ 20 ขณะที่พนักงานส่วนใหญ่นั้นเป็นคนไทย จึงมีความหลากหลายของเชื้อชาติในที่ทำงาน เป็นที่มาของการตัดสินใจเข้าร่วม "โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu KM)" ที่ มหาวิทยาลัยมหดิล ร่วมกับ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานให้กับพนักงานใหม่


\'สุข\' เกิดได้ในสังคมทำงาน thaihealth


เพราะตระหนักว่าความสุขของพนักงานประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่าง ทั้งจากบ้าน ที่ทำงาน และชุมชน เจ้าของธุรกิจจิวเวอรีสลาแมนเดอร์จิวเวอรี ที่ดำเนินการในประเทศไทยมาเกือบ 20 ปี จึงพยายามหาแนวทางที่จะทำให้องค์กร พนักงาน และชุมชนรอบข้าง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ในแบบสุขทั้งกายและสุขทั้งใจ และเห็นว่าการทำกิจกรรมสร้างความสุขในองค์กรจะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานแต่ละแผนกไว้ด้วยกัน นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ค่านิยมขององค์กรผ่านสื่อวีดิทัศน์ ที่มีความหลากหลายทางด้านภาษา เพื่อสร้างวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรในยามพบปะกันครั้งแรก


ทีมคณะกรรมการสร้างสุขของสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี ซึ่งประกอบด้วยพนักงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และจากแผนกต่างๆ ที่มีจิตอาสาต้องการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับเพื่อนพนักงานทุกคน จึงนำความรู้ที่ได้ร่วมฝึกอบรมกับโครงการ Happy 8 Menu KM มากลั่นและรังสรรค์กลายเป็นแผนการดำเนินงานสร้างสุขเชื่อมความสัมพันธ์ตลอดปี ที่มีลักษณะเป็นโครงการหรือนโยบายอย่างชัดเจน ครอบคลุมความสุขทั้ง 8 ประการ หรือ "8 Happy" ได้แก่ Happy Body, Happy Relax, Happy Heart, Happy Money, Happy Society, Happy Soul, Happy Brain และ Happy Family


ซึ่งก่อนเริ่มทำกิจกรรมแต่ละครั้งทีมคณะกรรมการสร้างสุขจะเก็บข้อมูลพนักงานเพื่อรับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงในการทำกิจกรรม และหลังจากดำเนินกิจกรรมแล้วทีมงานจะประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตัวพนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมสร้างสุขในองค์กรต่อไปๆ


บางกิจกรรมนอกจากจะสร้างความสุขให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมคนดีศรีสลาแมนเดอร์ ที่เชิดชูพนักงานที่สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน กิจกรรม Morning talk กิจกรรมยามเช้าที่เปิดโอกาสให้พนักงานในแผนกได้พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก่อนเริ่มทำงานแล้ว สลาแมนเดอร์ จิวเวอรี ยังส่งต่อความสุขไปยังผู้คนภายนอกองค์กรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านกิจกรรมการสอนงานให้คนในชุมชน มาเรียนรู้วิธีการทำงานของบริษัท และสามารถรับงานจากบริษัทกลับไปทำที่บ้าน ฯลฯ


\'สุข\' เกิดได้ในสังคมทำงาน thaihealth


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ลูกน้องกับหัวหน้า พนักงานกับผู้บริหารบริษัท อาทิ การจัดบริการอาหารกลางวันฟรีให้พนักงานทุกคน การไปเยี่ยมไข้พนักงานที่เจ็บป่วยด้วยตัวเอง การพบปะพูดคุยกับพนักงานทุกคนในแต่ละแผนก ซึ่งแม้ผู้บริหารของบริษัทสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี จำกัด จะเป็นชาวต่างชาติ แต่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพนักงานทุกระดับ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นความเอาใจใส่ของผู้บริหารที่ต้องการเห็นพนักงานทุกคนมีความสุขอย่างแท้จริง ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อจึงคุ้มค่า


โดยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินกิจกรรมสร้างสุข ซึ่งล้วนเชื่อมโยงเกี่ยวพันถึงกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานสร้างสุขมีความสุขเมื่อได้เห็นเพื่อนพนักงานมีความสุขกับกิจกรรมที่ตนได้จัดขึ้น พนักงานที่ร่วมกิจกรรมก็มีความสุขและยังสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมไปเผยแพร่กับคนในครอบครัว เมื่อพนักงานมีความสุข ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานก็ดี อัตราการขาดงานก็ลดลง ผลประกอบการของบริษัทก็ดีขึ้น  นอกจากนั้นการส่งต่อความสุขไปยังชุมชน ยังทำให้ได้มิตรที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับบริษัท และบริษัทยังได้รับความน่าเชื่อถือจากชุมชนอีกด้วย


อย่างไรก็ดี มีเคล็บลับการทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือแม้แต่เจ้านาย ที่เป็นชาวต่างชาติ ให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จจากพนักงานของสลาแมนเดอร์ จิวเวอรี โดยเหล่าพนักงานระบุว่า การทำงานกับนายจ้างต่างชาตินั้นสามารถโต้แย้งได้แต่ต้องเป็นไปด้วยเหตุผล เพราะผู้บริหารชอบฟังความคิดเห็นของลูกน้อง และอย่ากลัวเสียหน้าเมื่อต้องร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา เนื่องจากผู้บริหารพร้อมรับฟังและให้คำแนะนำที่ดีกลับมา


นอกจากนี้ ยังต้องกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อแสดงว่าเป็นพนักงานที่ไม่หยุดนิ่ง คิดและวางแผนเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทอยู่เสมอ ที่สำคัญคือต้องมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามที่รับปากไว้ และต้องรายงานความคืบหน้าของงานต่อเจ้านายหรือผู้บริหาร ซึ่งไม่เพียงเป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีม แต่ยังช่วยลดการเกิดปัญหาต่างๆ ในการทำงาน และสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ที่เหลือจะเป็นคุณสมบัติที่แยกเรื่องส่วนตัวออกจากงาน และควรสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็น เพียงเท่านี้ อุปสรรคในการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมก็จะบรรเทาเบาบางลงไป และร่วมใจกันสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงานได้ง่ายขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code