“สุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน” ปี 56

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ”สุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน” ปี 56 ตั้งเป้าเริ่มใน 1,756 ตำบล

น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการพัฒนา “ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง” ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี  มีตังค์ ยั่งยืน” เป็นรูปแบบวิธีการจัดการใหม่ (new approach & new management) โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ในชุมชน เช่น ประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์กลางกลไกการขับเคลื่อนในการเป็นเจ้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะชุมชน โดยมีเครือข่ายในระดับตำบล ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนพลังชุมชนร่วมกัน โดยในปี พ.ศ.2556 มีเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนให้เกิดเป็น “ชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง” จำนวน 1,756 แห่ง

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.เชี่ยวชาญ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน จำนวน 50,000 คน เป็น “ทีมสุขภาพชุมชน” ในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ลดอัตราการป่วยและตายจากโรคเรื้อรัง 5 โรคสำคัญ ได้แก่ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง รวมทั้ง โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ ลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้เจ็บป่วย ตามโครงการ “สุขภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน” ต่อไป

 

ที่มา : สำนักข่าว ไอเอ็นเอ็น

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ