สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม thaihealth


กิจกรรม 'โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม'


เมื่อไม่นานมานี้ ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม ได้จัดกิจกรรม 'โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม' โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีจุดเน้นในการส่งเสริมขีดความสามารถของประชาชนในการเข้าถึง (Accessibility) ระบบสื่อที่มีสุขภาวะและวิถีสุขภาวะทางปัญญา อันนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะและการเติบโตทางปัญญาและพัฒนาสู่ความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ด้วยการส่งเสริมความพร้อม (Availability) ของปัจจัยแวดล้อมด้านระบบสื่อที่มีสุขภาวะและวิถีสุขภาวะทางปัญญา 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง: สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จะเป็นปฏิบัติการขับเคลื่อนนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่เป็นภาพใหญ่ ที่จะเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันต่อยอดโครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะระดับพื้นที่ ในลักษณะต่อยอดศักยภาพการทำงานเป็นเครือข่ายระยะยาวร่วมกัน ซึ่งท้ายในโครงการ จะนำไปสู่ชุมชนปฏิบัติการ (Community Best Practice) เชิงยุทธศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนต่อยอดสู่ภาคนโยบายในระดับท้องถิ่น เกิดกระแสในวงกว้าง สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม และเกิดทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายระดับชาติในระยะต่อไป


ดยโครงการดังกล่าวได้จัดทำเพื่อเติมความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยกันผลักดันสื่อให้เป็นโรงเรียนของสังคมอย่างแม่นยำและคมชัดขึ้น เพื่อเสริมพลังให้เครือข่ายเข้าใจเป้าหมาย และมีสมรรถนะในฐานะ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของเครือข่ายสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ระยะที่ 2 และเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคนทำงานสื่อเป็นโรงเรียนสังคม และประสานความคิด ความรู้ งาน และพลัง เป็นเครือข่ายสื่อคือโรงเรียนของสังคม (ระยะที่ 2) ให้กว้างขวาง สามารถเกิดเครือข่ายประสานกลุ่มคน ประสานกลุ่มงาน ประสานพื้นที่ ประสานความรู้ และประสานสื่อ เป็นนวัตกรรมอภิสาร-อภิสื่อ อย่างมีคุณค่า

Shares:
QR Code :
QR Code