สำรวจฉลากอาหารแสดงโซเดียม

         อย.สำรวจฉลากอาหาร พบปริมาณโซเดียมมากกว่า 100 ม.ก. แนะต่อวันร่างกายไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน 2,400 ม.ก.


/data/content/26254/cms/e_efjklmpqstz5.jpg


          นายอารยะ โรจนวณิชชากร นักวิชาการอาหาร สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะ เปิดเผยการสำรวจสถานการณ์การแสดงข้อมูลโภชนาการและปริมาณโซเดียมบนฉลากอาหาร ปี 2556 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ว่า การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น โดยฉลากบนอาหารถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกซื้ออาหาร โดย อย.สำรวจฉลากในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค.2556 เพื่อสำรวจข้อมูลการแสดงฉลากโภชนาการ การกล่าวอ้างทางโภชนาการและปริมาณโซเดียม บนฉลากอาหาร ที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าเขตกทม.และปริมณฑล เพื่อกวดขันตามกฎหมายและคุ้มครองผู้บริโภค


          นายอารยะ กล่าวต่อว่า ผลการสำรวจฉลากอาหาร 5,853 ผลิตภัณฑ์ พบว่าแสดงฉลากโภชนาการ 3,230 ผลิตภัณฑ์ หรือร้อยละ 55 และแสดงข้อความกล่าวอ้างทางโภชนาการ 990 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 16.9 การแสดงปริมาณโซเดียมบนฉลาก ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 0-300 มิลลิกรัม ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค โดยกลุ่มอาหารที่รับประทานเป็นมื้อ มีปริมาณโซเดียมมากกว่า 100 ม.ก. ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคร้อยละ 39.7 และพบการกล่าวอ้างถึงโซเดียมในกลุ่มเครื่องปรุงรส 17 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งปริมาณที่ แนะนำต่อวันร่างกายไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน 2,400 ม.ก. ทั้งนี้ ยังต้องเฝ้าระวังอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผลักดันให้พัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรลดโซเดียมให้ เพิ่มขึ้น และให้ความรู้เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนด้วย


 


 


           ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code