สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับสมัครงานตำแหน่งผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รับสมัครงาน
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นองค์กรเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และเสนอแนะ หรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ซึ่งมีหลักการการทำงานคือ “สานพลัง สร้างสุขภาวะ”
โดยมีวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
“เราจะร่วมทำงานอย่างเป็นสุข พร้อมสนุก เป็นทีม อย่างสร้างสรรค์
ระบบงาน ยืดหยุ่น สัมพันธ์กัน พร้อมมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ คู่ความดี
สานพลัง สร้างสุขภาวะ ด้วยนัยยะ มืออาชีพ สมศักดิ์ศรี
เพื่อสังคม ศานติสุข พูนทวี พร้อมเต็มที่ เติมหัวใจ ให้สังคม”
สช. มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเสริมทีมทำงานในสำนักธรรมนูญสุขภาพและนโยบายสาธารณะ ในตำแหน่ง “ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะ” จำนวน 1-2 คน
ภารกิจหลัก
การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่ พ.ร.บ.สุขภาพ พ.ศ.2550 กำหนดให้เป็นกรอบ แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยร่วมสร้างสรรค์ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายธรรมนูญฯ และขับเคลื่อนแนวคิดธรรมนูญฯชาติไปสู่ธรรมนูญฯระดับพื้นที่ ซึ่งมีต้นแบบดีดี เช่น ธรรมนูญสุขภาพชะแล้ สงขลา ธรรมนูญสุขภาพแม่ถอด ลำปาง หรือธรรมนูญสุขภาพสูงเม่น แพร่
คุณลักษณะสำคัญที่คาดหวัง
สามารถวิเคราะห์ความสำคัญเชิงสาระและความสัมพันธ์เชิงระบบของประเด็นนโยบายสาธารณะ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งเครือข่ายยุทธศาสตร์ และเครือข่ายสนับสนุน และเป็นนักจัดการความสัมพันธ์ที่พร้อมสานพลังการทำงานของเครือข่ายทั้งภาครัฐ วิชาการและประชาชน เพื่อพัฒนาให้เกิดข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยเน้นกระบวนการตามกฎหมายสุขภาพ
คุณสมบัติขั้นพื้นฐาน
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายสาธารณะ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
สช. มีบัญชีเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของตัวเอง อัตราเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งเป็นไปตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัคร ซึ่งจะได้รับการพิจารณาตามความเหมาะสม พร้อมสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ,ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส เป็นต้น
วิธีการสมัคร
ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ได้ที่ งานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-9027หรือ e-mail n[email protected], [email protected] ทั้งนี้ สามารถ download ใบสมัคร ได้ที่ www.nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2555
วิธีการคัดเลือก
ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่เลขาธิการ คสช. แต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือก ใช้วิธีการ
  • ขั้นที่ 1 กลั่นกรองผู้สมัครเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การปฏิบัติงานและผลงาน ในอดีต จากใบสมัคร เมื่อเห็นว่าเหมาะสมจึงจะเชิญเข้าสู่ขั้นที่ 2
  • ขั้นที่ 2 สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือก เข้าสู่ขั้นที่ 3
  • ขั้นที่ 3 ทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เปิดรับคัดเลือก
ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากการหาข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลที่เคยมีส่วนร่วมกับผู้สมัครด้วยก็ได้
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

Shares:
QR Code :
QR Code