สำนักการแพทย์ กทม. บริการพัฒนาการเด็กฟรี

ที่มา : เดลินิวส์


สำนักการแพทย์ กทม. บริการพัฒนาการเด็กฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักการแพทย์ กทม. ตรวจพัฒนาการเด็กฟรี 8-12 ก.ค. ประชาชนสามารถพาบุตรหลานของท่านมารับบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง


พญ.สุภาพร กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.)แจ้งว่า กทม. ได้ร่วมจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบครบวงจรฟรี โดยมีกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยในปีงบประมาณ 2562 กำหนดจัด "สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี 2562" ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมจากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชุมชนและสร้างความตื่นตัวเรื่องพัฒนาการเด็กของสังคมไทยโดยรวมและค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลแก้ไขแบบครบวงจร จึงขอเชิญชวนประชาชนนำบุตรหลานเข้ารับการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมคำปรึกษาการดูแลเด็กครบวงจรฟรี ในงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี 2562 "เด็กมีพัฒนาการสมวัยเพราะผู้ใหญ่ให้ประสบการณ์ที่ดี" ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 โดยจะมีเกณฑ์การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 5 ช่วงวัย ได้แก่ อายุ 9 เดือน /1 ขวบครึ่ง /2 ขวบครึ่ง /3 ขวบครึ่ง /5 ขวบ


ทั้งนี้ประชาชนสามารถพาบุตรหลานของท่านมารับบริการได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลสิรินธร ตลอดสัปดาห์นี้

Shares:
QR Code :
QR Code