สาเหตุของความเครียด

ที่มา : คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพระภิกษุตามแนวพระพุทธศาสนา โดย สสส.


สาเหตุของความเครียด thaihealth


แฟ้มภาพ


ความเครียด เป็นสภาวะจิตใจและร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลจากการที่บุคคลต้องปรับตัวต่อสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่าง ๆ ในแวดล้อมหรือคุกคามให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ


สาเหตุของความเครียด


1. ตนเอง


  • เกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วยทั้งรุนแรงและไม่รุนแรงทำให้เกิดความเครียดได้
  • บุคลิกภาพ ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ชอบแข่งขัน เร่งรีบ ต้องการเอาชนะ ไม่อดทน จะมีความเครียดมาก


2. หมู่คณะ – ความขัดแย้งในหมู่คณะ


3. การงาน – ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ภาระงาน ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานระดับต่าง ๆ ผลของงานที่เกิดขึ้น


4. สิ่งแวดล้อม – อากาศ แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน ฯลฯ


ผลกระทบของความเครียด


1. ผลกระทบต่อตนเอง


  • ทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดศีรษะข้างเดียว หัวใจเต้นแรงและเร็ว มือ เท้าเย็น ท้องอืด คลื่นไส้ หรือปั่นป่วนในท้อง ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ
  • ทางอารมณ์ เช่น หงุดหงิด โกรธง่าย วิตกกังวล ซึมเศร้า ฯลฯ
  • ทางด้านความคิด เช่น หดหู่ ไม่มีสมาธิ ตัดสินใจลำบาก หลงลืมง่าย มีความคิดทางลบมากกว่าทางบวก เห็นตัวเองไม่มีคุณค่า สิ้นหวัง ฯลฯ
  • ทางพฤติกรรม เช่น สูบบุหรี่จัด ไม่เจริญอาหาร ก้าวร้าว นอนไม่เต็มที่ ฯลฯ


2. ผลกระทบของความเครียดต่อหมู่คณะ ขาดการสื่อสารที่ดีซึ่งกันและกัน ไม่ยอมรับและไม่มีความเข้าใจกัน เกิดความขัดแย้ง


3. ผลกระทบของความเครียดต่อการประกอบศาสนกิจ ไม่มีสมาธิในการทำงาน ทำงานบกพร่องและผิดพลาด ไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เหนื่อยหน่ายต่อการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ