สายใยรัก’ป่าแดด’แท็กทีมหนุนแม่

เลี้ยงด้วยนมแม่ถึง 6 เดือน

 

สายใยรัก’ป่าแดด’แท็กทีมหนุนแม่

          ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ครอบครัวและอาชีวศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ร่วมกันศึกษาเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของ “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กรณีศึกษา : โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่” โดยการสนับสนุนจากสสส. ด้วยการจัดเวทีนำเสนอบทเรียนที่มีคุณค่าเหล่านี้แก่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การจัดแผนชุมชนและแผนของหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนทางสังคมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน และขยายผลแนวคิดโครงการพระราชดำริ สายใยรักแห่งครอบครัวลงสู่ชุมชนและพหุภาคี

 

          น.พ.ทวีศักดิ์ นพเกษร หัวหน้าคณะผู้วิจัย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การตั้งชมรมนมแม่เชียงใหม่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยกันแก้ปัญหา ทำให้กระบวนการจิตอาสาพัฒนาขึ้นโดยตัวของมันเอง และเมื่อสมาชิกในชมรมนมแม่ลงไปในพื้นที่ เขาก็ใช้หลักการเข้าถึงองค์กร และภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกัน นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งระบบงานที่ดีกระจายงานให้อาสาสมัครเท่าๆ กัน แบ่งเป็นโซนในการทำงาน ดูแลกันด้วยใจ มีระบบการเรียนรู้ร่วม กัน เช่น ไปดูแม่ที่ตั้งครรภ์และหลังคลอดกันเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา

 

          คนที่มีความรู้มากกว่าก็ไปเพื่อให้คำชี้แนะ ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็มีระบบที่สูงขึ้นไปถึงสถานีอนามัยหรือคลินิกนมแม่คอยช่วยเหลือ ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็เต็มอกเต็มใจที่จะทำให้ โดยไม่เกี่ยงว่าเป็นเวลาใด เพราะเข้าใจสภาพปัญหาเป็นอย่างดีว่าปัญหาแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันทรมาน เช่น เต้านมคัด น้ำนมไม่ไหล ปวดนม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของชุมชน” น.พ.ทวีศักดิ์กล่าวถึงผลของการถอดบทเรียน

 

          พ.ญ.กรรณิการ์ บางสายน้อย รองผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวถึงการถอดบทเรียนของชุมชนป่าแดด พบว่าเป็นชุมชนที่มีผู้นำที่เข้มแข็งและชุมชนเข้มแข็ง มีการประชุมร่วมกันสม่ำเสมอเพื่อระดมความคิดช่วยกันแก้ไขปัญหา กลุ่มทำงานมีจิตอาสาทำงานด้วยความสุขและความสมัครใจ

 

          “การที่จะให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้องการคือ การกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หลังจากนั้นจึงให้กินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปี หรือมากกว่า ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ก็ทำได้ถ้าหากทุกคนช่วยกัน เริ่มแรกคือแม่จะต้องอยากให้ลูกได้กินนมแม่ แล้วคุณพ่อรวมถึงทุกคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านต้องมีส่วนร่วมช่วยสนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขต้องไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ก็จะทำให้แม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้”

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

update: 03-11-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

Shares:
QR Code :
QR Code