สายด่วนครอบครัว แก้เครียดโควิด

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์


สายด่วนครอบครัว แก้เครียดโควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาครอบครัวในหลายรูปแบบ ทาง สค. ร่วมกับ สสส. และนักวิชาการด้านครอบครัว จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม @linefamily และ www.เพื่อนครอบครัว.com เพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัว ในช่วงวิกฤติโควิด-19


นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า   แพลตฟอร์ม @linefamily เพื่อนครอบครัว คือช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ ที่จะแยกหมวดหมู่การสนทนาหรือรับคำปรึกษาแบบพิเศษได้แบบตัวต่อตัว มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาภายใน 24 ชั่วโมง เช่น ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว


การเลี้ยงลูกหรือการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในภาวะวิกฤตการณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว และให้คำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการครอบครัว เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด การคุกคามทางเพศ การถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและอื่นๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสหวิชาชีพมาให้คำปรึกษา ได้แก่ นักกฎหมาย นักสังคมสงเคราะห์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ให้คำแนะนำ


นางจินตนา กล่าวด้วยว่า แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 คอยให้ความรู้หรือคลายข้อสงสัย ที่ต้องการค้นหาได้อย่างสะดวก ได้เปิดตัวตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนร้อยละ 36 สอบถามเรื่องกฎหมายครอบครัว รองลงมา ร้อยละ 27 ปรึกษาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เรื่องสวัสดิการสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยว และสัมพันธภาพในครอบครัว


ด้าน น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. กล่าวว่า สสส. ส่งเสริมความเข้มแข็งในครอบครัวผ่าน 3 กลยุทธ์ คือ ทำพื้นที่ต้นแบบ/พื้นที่สาธิต เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้ว่าทำอย่างไร จะลดปัญหาในครอบครัวได้ด้วยพลังของชุมชน รวมถึงชักชวนผู้ประกอบการ – สถานประกอบการ มาเป็นเครือข่ายสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับครอบครัว


จากนั้นจะถอดบทเรียนเพื่อขับเคลื่อนเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ขยายผลสู่ทุกครอบครัวในสังคมไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สิ่งสำคัญเบื้องต้นที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งอยู่ที่การสื่อสาร เพราะการพูดคุยและเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน จะทำให้คนในบ้านเข้าใจกันมากขึ้น ลดความตึงเครียดจากโควิด-19

Shares:
QR Code :
QR Code