สามเณรน้อย พัฒนาสุขอนามัย

โครงการสามเณรน้อยเจ้าปัญญาพัฒนาสุขอนามัย (Smart Monk) ช่วยสุขภาพช่องปากสามเณรดีขึ้น


สามเณรน้อย พัฒนาสุขอนามัย  thaihealth


น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โครงการสามเณรน้อยเจ้าปัญญาพัฒนาสุขอนามัย (Smart Monk) ของโรงเรียนเชตวันวิทยา จ.แพร่ ได้จัดทำโครงการสามเณรน้อยเจ้าปัญญาพัฒนาสุขอนามัย (SmartMonk) เป็นหนึ่งในผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค.58 ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้สามเณรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย


สำหรับการดำเนินงานนั้น ประกอบด้วย 1.การดูแลร่างกาย เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัยให้สะอาด ด้วยกิจกรรมตรวจเยี่ยมวัดและให้พี่ดูแลน้อง ให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มและการครองผ้าที่ถูกต้อง 2.การรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันให้ถูกวิธี โดยจัดกิจกรรมสุภาพบุรุษฟันดี


ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี การประกวดมุมแปรงฟันทุกชั้นเรียน แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันจะมีสมุดตรวจเช็คความสะอาดน.พ.พรเทพ กล่าวอีกว่า 3.กินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตราย โดยจัดกิจกรรมขนมตัวร้ายกับคุณชายช่างเลือก ฝึกเลือกขนมตามโซนสี 4.รณรงค์ดื่มน้ำเปล่า จัดทำจุดดื่มน้ำเปล่าเพื่อให้สามเณรดื่มได้สะดวกและประชุมบุคลากรหาข้อตกลงร่วมกันในการแก้ปัญหาการจำหน่ายน้ำอัดลมในโรงเรียน และ 5.ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสมณเพศและทดสอบสมรรถนะร่างกายซึ่งพบว่าสามเณรให้ความสนใจและกระตือรือร้นที่จะดูแลสุขภาพตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก


 


 


ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code