สานมือ ร่วมสร้างสุขภาวะ ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว

ทัศนคติของคนไทยที่มองว่าความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถยอมรับได้ ทำให้ความรุนแรงยังมีอยู่ในสังคมและมีปริมาณเหยื่อมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเหตุให้สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมภาคีเครือข่ายจัดการดำเนินโครงการลดปัญหาความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดกิจกรรม “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2555″ เปิดเวทีอภิปรายหัวข้อ “สานมือ ร่วมสร้างสุขภาวะ ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว เพื่อให้ความรู้และแนะนำทางออกแก่ประชาชนทั่วไป ในแนวคิด “สุภาพบุรุษยุติความรุนแรง”

นอกจากประเด็นเรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีที่ยังไม่ครอบคลุม และยังขาดการกระจายความรู้ความช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิแก่คนในชุมชนแล้ว รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ยังบอกอีกว่า รากเหง้าที่ทำให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงคือความเป็นผู้หญิงที่สังคมกำหนดบทบาทให้เสียเปรียบกว่า ให้ด้อยกว่า โอกาสที่จะถูกกระทำก็มีมากขึ้นเราต้องแก้ไขวิธีคิดนี้ และเปลี่ยนฐานความคิดอคติต่อคนที่เป็นเหยื่อจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมเงียบของความรุนแรง แต่ต้องผลักดันให้เหยื่ออีกจำนวนมากกล้าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเอง เมื่อมีการเคลื่อนไหวและมีบทลงโทษที่ชัดเจน ปัญหานี้เหล่านี้ก็จะค่อยๆ ลดลงไป และส่วนตัวก็อยากเห็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวของผู้ชายที่คิดจะเข้ามามีส่วนร่วมและสร้างวิธีการลดความรุนแรงต่อสตรีอีกด้วย

ด้าน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต บอกถึงอีกหนึ่งช่องทางในการลดความรุนแรง ว่าภายใน 2-3 ปีมานี้ คนทำสื่อละครของประเทศเกาหลีมีนโยบายที่จะเล่าถึงสถานภาพของผู้หญิงในมุมมองที่แตกต่างกันไปทั้งชีวิตสมรสที่ล้มเหลว หรือเรื่องราวของผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมาตั้งแต่เด็ก โดยทุกเรื่องแฝงด้วยทางออกที่เป็นทัศนคติใหม่ๆ ให้แก่ผู้หญิง ถือเป็นข้อความที่บอกสังคมว่า วิถีชีวิตและการตัดสินใจของผู้หญิงมีหลายรูปแบบ ไม่ยึดติดว่าผู้หญิงมีขั้วของความอ่อนโยน ขี้เกรงใจ ต้องเป็นฝ่ายยอม คนดูจะตั้งคำถามไปต่อไปเรื่อยๆ ว่าจะทำอย่างไรเพื่อลดปัญหาความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจของแต่ละคน ซึ่งบ้านเราอาจจะต้องทำฐานความคิดแบบนี้อย่างจริงจังบ้าง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code