‘สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง’ ครั้งที่ 3

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


'สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง' ครั้งที่ 3 thaihealth


ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียง จิตอาสา พาชุมชนเข้มแข็ง” ในงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3


วันที่ 27 มิถุนายน  2561 เวลา 9.30 น. ณ วิทยาลัยชุมมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท พอเพียง จิตอาสา พาชุมชนเข้มแข็ง” ในงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร บ้านบุ่งอุทัย ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวในพิธีเปิดงาน “สานพลัง ร้อยดวงใจ ตามรอยเท้าพ่อ อย่างพอเพียง” ครั้งที่ 3 ว่า วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้ประสานงานกับเครือข่ายต่าง ๆ เช่น สสส. สมาคมเครือข่ายเมืองสามธรรม สภาองค์กรชุมชน สภาเกษตรกร ส่วนราชการและเครือข่ายต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักคิด และแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคคลและชุมชน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างสมดุล จึงเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมและสนับสนุน โดยมีโครงการย่อยถึง 30 โครงการ และนำเสนอผลงานเมืองแห่ง “ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม”ได้เป็นอย่างดี


ด้าน นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร กล่าวในนามของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณะผู้จัดงาน ส่วนราชการ ประชาชน นักศึกษา ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาวิจัย ให้บริการทางวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน โดยได้จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับ ระดับอนุปริญญา  การฝึกอบรมและการบริการวิชาการ โดยได้เน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการและการพัฒนาวิชาชีพของท้องถิ่นและชุมชน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ.2559 วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา และหลักการทางการเกษตร (ศาสตร์พระราชา) และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวทาง เรื่อง “จิตอาสา”  ไว้ให้แก่พสกนิกรได้นำไปปฏิบัติในการทำความดีด้วยใจ ประกอบกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้เป็นหน่วยจัดการร่วมระดับจังหวัดมุกดาหารในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 30 โครงการ 6 ประเด็น คือ การลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ งานประเพณี/การจัดการขยะ/การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือน การส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อชุมชนในโรงเรียน การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนและการจัดการจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561


สำหรับภายในงานมีการนำเสนอบูรณาการโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยนำเอาชุดการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจากโครงการจัดการความรู้ด้านวัฒนธรรม ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และด้านผู้สูงอายุ มาจัดแสดงอย่างหลากหลายเป็นมหกรรมทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยาก และยังมีโครงการวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและตามอัธยาศัยมานำเสนอภายในงาน มีการออกร้านโดยโครงการวิจัยส่งเสริมการตลาดกาแฟ และถั่วลิสง และมีการจัดนิทรรศการผลงานของ 30 โครงการย่อย ของ สสส. อย่างหลากหลายและน่าชม  มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมครั้งนี้ กว่า 1,000 คน

Shares:
QR Code :
QR Code