สานพลัง พันธมิตรแหล่งเรียนรู้ 18 แห่งทั่วไทย เดินหน้าสานต่อ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   สสส. สานพลัง พันธมิตรแหล่งเรียนรู้ 18 แห่งทั่วไทย เดินหน้าสานต่อ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ปลื้ม 8 ปี มีผู้รับประโยชน์ กว่า 7 ล้านคน 97% รอบรู้สุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ

                   เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2566 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค” ว่า สสส. มุ่งขยายผลแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งต่อองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการปรับทัศนคติ สู่การเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน การลงนามในครั้งนี้ ได้สานพลังหน่วยงานพันธมิตรแหล่งเรียนรู้ 18 แห่งทั่วประเทศ คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 13 แห่ง อปท. 4 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง เน้นขยายผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างโอกาสใหม่ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขยายฐานผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีการยกระดับเชิงนโยบาย เกิดเป็นกลไกทวีคูณ ที่เข้าถึงในระดับพื้นที่ ชุมชน มุ่งให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพตามวิถีชีวิตของตนเอง นำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ

                   “ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558-2566 ที่ผ่านมา พบ 1.มีผู้รับประโยชน์ กว่า 7,000,000 คน โดย 97% มีความรู้ด้านสุขภาวะมากขึ้น และมีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นซึ่งเกิดจากความร่วมมือขยายผลผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร่วมกันพัฒนาขึ้น 2.เกิดนวัตกรรมการสร้างสื่อเรียนรู้กว่า 40 ชิ้นงาน เช่น บอร์ดเกม กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตรการเรียนรู้ สุขภาวะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 3.เกิดเครือข่ายการทำงานขยายผลองค์ความรู้สุขภาวะในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ หน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานท้องถิ่น และภาคประชาชน ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการให้ความสำคัญของผู้บริหารที่ผลักดันเข้าสู่ระดับนโยบายและการปฏิบัติการ” ดร.สุปรีดา กล่าว

                   น.ส.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 3 รูปแบบ 1.การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 3.การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เครือข่ายศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค 13 แห่ง เป็นแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ปฏิรูปการศึกษาใหม่ จัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สุขภาวะ บูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในพื้นที่ พัฒนาทักษะและเครื่องมือให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโอกาสเข้าถึงสุขภาพที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีกระบวนการคิดเชิงเหตุผลและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญต้องรู้วิธีการดูแลสุขภาวะของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

                   นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา จ.ยะลา กล่าวว่า เทศบาลให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี (well being) รวมถึงสุขภาวะที่ดี ที่ช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผลักดันให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ ณ เทศบาลนครยะลา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความคิดและทักษะในการดำเนินชีวิต และเกิดสังคมการเรียนรู้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า สสส. มีศักยภาพและความชำนาญในการพัฒนาเครื่องมือ สื่อ และชุดการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งมีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนกระจายทั่วพื้นที่ ผนวกกับเทศบาลมีความชำนาญในการสร้างการเรียนรู้ตามอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงเป็นฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ

                   พญ.วาลิกา รัตนจันทร์ รองผู้อํานวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน กล่าวว่า โรงพยาบาลน่าน เน้นการทำงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเข้าถึงชุมชนและประชาชนในทุกกลุ่มวัย โดยมีแนวคิด “ทำให้การส่งเสริมสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่ภาระความรับผิดชอบของภาคส่วนสุขภาพ เท่านั้น” จากการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร่วมกับ สสส. ทำให้โรงพยาบาลเกิดโมเดลทำงานใหม่ “โรงพยาบาลอ่อนหวาน” และพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้เป็น “อสม.เชี่ยวชาญโรคเบาหวาน” ในชุมชน ทำให้เกิด อสม. เชี่ยวชาญเบาหวาน รวม 96 คน ที่นำใช้เครื่องมือสร้างการเรียนรู้จาก สสส.ขยายผลให้ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนปรับพฤติกรรม ซึ่งนับเป็นข้อดีหากสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะมีคนมาร่วมสร้างสุขภาพของชุมชนมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งโมเดลดังกล่าวสามารถขยายผลการสร้างการเรียนรู้สุขภาวะสู่โรงพยาบาลอื่นๆ ในระดับจังหวัดต่อไปได้

Shares:
QR Code :
QR Code