สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติฯ

ศธ.-สสส. จัดงานสานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติฯ ผุดโรงเรียนสุขภาวะกว่า 3,000 โรง หนุนเสริมปฏิรูประบบการศึกษาไทย รมว.ศธ.เดินหน้า “พัฒนาครู” ปฏิรูปที่ระดับห้องเรียน กุญแจยกเครื่องการศึกษา คืนความสุขเด็กไทย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต


สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติฯ thaihealth


เมื่อวันที่ 2 เม.ย.ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “สานพลังเรียนรู้ ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) โดยได้รับเกียรติจากศ.นพ.ประเวศ วะสี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปการศึกษาพาชาติออกจากวิกฤติ” นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดสัมมนาวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ และนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ มีผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์ และผู้สนใจกว่า 2,000 คน เข้าร่วมงาน


พลเรือเอกณรงค์ กล่าวว่า ระบบการศึกษาไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ทุกประเทศต่างมุ่งสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพที่เพียงพอต่อการแข่งขันระดับนานาประเทศเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้ประชากรมีทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือระดับภูมิภาคที่มีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลต่อประเทศไทยต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคนในชาติ ซึ่งแนวโน้มของการปฏิรูปการศึกษาที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นการวางรากฐานให้กับระบบการศึกษาไทยให้มีความมั่นคงต่อไปในระยะยาว ซึ่งต้องยอมรับว่า ระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมามีปัญหา จากผลการสำรวจของสถาบันต่างๆ แสดงผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังขับเคลื่อนในปัจจุบัน จึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนเป็นหลัก กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการปรับการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีต่อนักเรียน มากกว่าการปรับปรุงโครงสร้างและระบบการจัดการ โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างหนึ่งในการปฏิรูปครั้งนี้คือ “การพัฒนาครู” ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงระบบการทดสอบทางการศึกษา ต้องมีระบบการผลิตครู ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีความสำคัญอย่างมากในอนาคต


       สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติฯ thaihealth   ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น/เยาวชน และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีความสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ ปัจจุบันมีแนวโน้มคุณภาพลดลงเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งแอลกอฮอล์ บุหรี่ ความรุนแรง หรือการขาดโอกาสทางการศึกษา สสส. จึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการทำงานเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการทำงานกับโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ สสส. ให้ความสำคัญ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ ทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับอนาคต โดยตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน สสส. ร่วมพัฒนา “โรงเรียนสุขภาวะ” ที่เป็นรูปธรรมกว่า 3,000 โรง ผ่านโครงการ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการโรงเรียนแก้มใสเพื่อโภชนาการที่เหมาะสม หลักสูตรโรงเรียนปลอดบุหรี่ หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการสร้างความร่วมมือกับคุรุสภา มหาวิทยาลัยราชภัฎนำร่อง 10 แห่ง และมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRES) ในการปฏิรูประบบการพัฒนาครูแนวใหม่ ที่จะจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองและ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องได้ จะเห็นได้ว่า งานที่ สสส. ร่วมดำเนินงานกับทั้งองค์กรหลัก และภาคีเครือข่าย จะหนุนเสริมให้การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้เข้มแข็ง สู่การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมได้ และสำหรับการประชุมวิชาการ สานพลังเรียนรู้ฯ ครั้งนี้ มีการนำเสนอบทบาทและวิธีการจัดการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปศึกษา ตั้งแต่ระดับห้องเรียน โรงเรียน และพื้นที่ จนถึงระดับชาติต่อไป


 


 


ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code