สานพลังสร้างชุมชนสุขภาวะ เข้าถึงชุมชนบูรณาการระบบสุขภาพ “บางกอกน้อย 2” ขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉิน-มลพิษ-เพศวิถี-เฝ้าระวังเบาหวานความดัน โรคอ้วน ดูแลสุขภาพประชาชนสู่ความยั่งยืน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    คณะแพทย์ศิริราช-สสส. สานพลังสร้างชุมชนสุขภาวะ เข้าถึงชุมชนบูรณาการระบบสุขภาพ “บางกอกน้อย 2” บูรณาการบุคลากรทางแพทย์-สหสาขาวิชาชีพ ขับเคลื่อนการแพทย์ฉุกเฉิน-มลพิษ-เพศวิถี-เฝ้าระวังเบาหวานความดัน โรคอ้วน ดูแลสุขภาพประชาชนสู่ความยั่งยืน

                    เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รพ.ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าว “ศิริราชรุกเข้าถึงชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างยั่งยืน ในโครงการบางกอกน้อยโมเดล 2” เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเชิงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ ระบบสาธารณสุขควรรองรับโครงสร้างประชากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงริเริ่มการเตรียมความพร้อมเชิงระบบ ในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง เพื่อเป็นต้นแบบเมืองสุขภาพดี (Healthy City) ชุมชนสุขภาพดี (Healthy Community) โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่บางกอกน้อย

                    ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการบางกอกน้อยโมเดลที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 8 ปี มีการถอดบทเรียนในหลายมุมมอง อาทิ แผนบริหารโครงการ การประสานงานเครือข่าย รวมถึงขั้นตอนการลงชุมชน นำมาสู่การพัฒนาเฟสถัดมา “โครงการบางกอกน้อยโมเดล 2” บูรณาการระบบสุขภาพเชิงรุกให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เน้นการเตรียมความพร้อมด้านเปลี่ยนแปลงสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลตามช่วงวัย สะท้อนปัญหาที่เกี่ยวข้อง แก้ไขเชิงระบบจากต้นเหตุ ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของผู้นำชุมชน และประชาชนในการร่วมพัฒนา ระดมความคิด ออกแบบบริบทของประชาชนในการจัดการสถานการณ์ตามพื้นที่ร่วมกับ สสส. ในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

                    “สังคมปัจจุบันมีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้น การสร้างความยั่งยืนทางสุขภาพของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเร่งดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจหลัก ในส่วนของการจัดการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย การบริการทางการแพทย์ มุ่งขับเคลื่อน เชื่อมโยงระบบสุขภาพ ให้สอดคล้องกับความหลากหลายทั้งเชิงกลไก และบริบทของพื้นที่ เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จึงเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างโมเดลชุมชนสุขภาพดี โดยเริ่มจากพื้นที่ชุมชนโดยรอบ รพ.ศิริราช คือ ชุมชนเขตบางกอกน้อย ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของชุมชน เพื่อนำไปออกแบบการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้เหมาะสมกับชุมชน พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนากิจกรรม โครงการ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการสร้างระบบสุขภาพของประชาชน” ศ.นพ.อภิชาติ กล่าว

                    นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีศักยภาพในการสนับสนุนกระบวนการสร้างสุขภาพ และสุขภาวะของชุมชนบางกอกน้อยในมิติต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สร้างการมีส่วนร่วมทางสุขภาพในชุมชนเมืองที่ครอบคลุมมิติด้านสุขภาพ สังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรสามารถส่งมอบสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตให้กับสังคมต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา เกิดการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชน โดยรูปแบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน พร้อมทั้งผนวกการบูรณาการสหสาขาวิชาชีพขับเคลื่อนสู่การเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดโครงการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ นอกจากนี้ชุมชนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ เปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและดูแลสุขภาพได้ด้วยชุมชนเอง

                    นพ.พงศ์เทพ กล่าวต่อว่า การจัดการระบบสุขภาพชุมชนบางกอกน้อย ดำเนินงานผ่านโครงการทั้งหมด 8 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนกึ่งเมือง 2. โครงการรูปแบบระบบการแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศโดยชุมชนในบางกอกน้อยโมเดล 3. โครงการบางกอกน้อยปลอดภัยไร้โรคอ้วน 4. โครงการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 5. โครงการการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพศวิถี และการให้การปรึกษาทางเพศใน รร.ระดับมัธยมศึกษา เขตบางกอกน้อย 6. โครงการการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน 7. โครงการแกนนำเฝ้าระวังเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนเมืองวิถีใหม่ 8. โครงการต้นแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กชุมชนบางกอกน้อย ครอบคลุมการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน และชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code