สานพลังภาคี เดินหน้าผลักดันองค์กรสุขภาวะ ใน รพ.รัฐ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหา ลดข้อร้องเรียนบริการ บุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีหัวใจความเป็นมนุษย์

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                  สสส. เดินหน้าผลักดันองค์กรสุขภาวะใน รพ.รัฐ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก้ปัญหา ลดข้อร้องเรียนบริการ -พฤติกรรม–การสื่อสาร บุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้มีหัวใจความเป็นมนุษย์

                  รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การทำงานในปัจจุบันทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร  องค์กรจะประสบความสำเร็จ และก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด หากมีทรัพยากรมนุษย์ที่เก่งงาน เก่งคน มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสม  ThaiHealth Academy จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โรงพยาบาลชุมชนที่มี แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รวม 160 คน มีประชาชนใช้บริการกว่า 400 คนต่อวัน เป็นโครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพการบริการโรงพยาบาลรัฐ มุ่งเน้นจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

“ThaiHealth Academy ลงพื้นที่ศึกษาบริบทการทำงาน รับฟังเสียงของผู้ให้ และผู้รับบริการ นำมาออกแบบกระบวนการอบรมให้เหมาะสม จากข้อมูลระบบร้องเรียนบริการสุขภาพของผู้ใช้โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น พบว่า 1.ผู้ป่วยรอนาน 2.ปัญหาการสื่อสาร เช่น เจ้าหน้าที่บางส่วนใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่อธิบายข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อลดข้อร้องเรียนการบริการโรงพยาบาลรัฐ ผู้เข้าอบรมจะได้รับเครื่องมือเป็นแนวทาง สะท้อนความคิดของตัวเอง การเป็นผู้ให้บริการ ควรปฏิบัติอย่างไร สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจตัวเอง และคนไข้ เรียกว่า Humanized Health care การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และพฤติกรรมการบริการที่ดี นำไปใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างมีความสุข สามารถขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  รศ.ดร.นพ.นันทวัช กล่าว

นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น กล่าวว่า จากกระแสสังคมที่เปรียบเทียบการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน ในฐานะผู้บริหารมองว่าเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไข แม้ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่เท่ากัน แต่ไม่หมดกำลังใจ แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการยังให้ความสนใจ และพยายามส่งเสียงช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ มาจากทุกฝ่ายในโรงพยาบาล อาทิ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เภสัชกร แพทย์ พยาบาล เพราะทุกคนมีส่วนสำคัญ โดยจัดกิจกรรมภายในต่อยอด เช่น เสวนาเรื่องเล่าดีๆ จากโรงพยาบาล เติมเต็มใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ วางแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะ โดยมี Thaihealth Academy ให้คำปรึกษา และเสนอแนะ ทั้งนี้ยังร่วมประชาสัมพันธ์เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง ให้จัดอบรมแบบนี้ขึ้น เพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code