สานพลังภาคี ม.มหิดล เปิดรายงานสุขภาพคนไทย 2566 พบยาเสพติด – บุหรี่ไฟฟ้า – อุบัติเหตุ เป็นสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ เร่งรับมือระดับนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                   สสส.-สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เปิดรายงานสุขภาพคนไทย 2566 พบ ยาเสพติด – บุหรี่ไฟฟ้า – อุบัติเหตุ เป็นสถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ต้องเร่งรับมือระดับนโยบาย เน้นลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ

                   เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า รายงานสุขภาพคนไทย 2566 ซึ่งจัดทำโดย สสส. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล และภาคีเครือข่ายนักวิชาการ ได้นำเสนอตัวชี้วัด “ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ” ทั้ง 12 ตัวชี้วัด ที่ยึดตามยุทธศาสตร์ภายใต้ทิศทางและเป้าหมายระยะ 10 ปี ของ สสส. ที่มีจุดเน้นการทำงานที่เป็นเป้าหมายหลัก 7 ประเด็น ได้แก่ ยาสูบ แอลกอฮอล์และยาเสพติด อาหาร กิจกรรมทางกาย อุบัติเหตุทางถนน สุขภาพจิต มลพิษสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ครอบครัว โรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน นโยบาย ยังเป็น บริบทที่ สสส. ให้ความสำคัญ

                   “รายงานสุขภาพคนไทยปี 2566 จะเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลที่ สสส. ใช้ไว้กำกับติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลบางส่วนของรายงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยง ตอบโจทย์พันธกิจ ของ สสส. โดยมีรูปแบบการทำงานผ่านภาคีเครือข่าย การกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องในแต่ละระดับ และเชื่อมต่อปฏิบัติการ หรือมาตรการต่าง ๆ เนื้อหารายงานฉบับนี้ มีรายละเอียด ระดับสุขภาพ เจ็บป่วย สถานะทางสุขภาพ รวมถึง พฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อม ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สะท้อนภาพเชิงนโยบาย จากข้อมูลรายงานเล่มนี้ สสส. จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ แบ่งการทำงานเป็น 2 ระดับ คือ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งจะส่งต่อข้อมูล เข้าสู่15 แผนงาน ของ สสส. ต่อไป ” ดร.ประกาศิต กล่าว

                   รศ.ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 กล่าวว่า 10 สถานการณ์เด่นปีนี้ นำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ได้แก่ ปัญหายาเสพติดในชุมชน จะควบคุมอย่างไร บุหรี่ไฟฟ้ารุกคืบในไทย ความปลอดภัยบนทางม้าลายและคนเดินเท้า การแก้ไขกฎหมายสุรา ระบบบริการสาธารณสุขใน กทม. และการปฏิรูประบบปฐมภูมิ ความมั่นคงทางอาหาร สังคมไทยกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ รู้ทัน “แก็งคอลเซ็นเตอร์” สังคมสูงวัย การส่งเสริมสมุนไพร สำหรับ 4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทยปีนี้ ได้แก่ ยูเนสโกยกย่อง สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ WHO มอบรางวัลระดับโลกให้ แพทย์ไทย “นพ.ประกิต – นพ.ไพศาล” โรงพยาบาลศิริราชรับรางวัล สูงสุด Thailand Lean Award 2022 และ ยูเนสโกยกย่องพระยาศรีสุนทรโวหาร

                   “โดยในรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 นำเสนอเรื่องพิเศษ คือ คำสัญญาของไทยใน “คอป” (COP : Conference of Parties) เป้าหมายที่ไทยให้ไว้ในการประชุม COP มีผู้นำจาก 92 ประเทศ ผู้แทนจาก 190 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 35,000 คน กับการรับมือ “โลกรวน” นำเสนอสภาพความ “รวน” ของโลก และของไทยในปัจจุบัน ความเป็นมาของเป้าหมาย การช่วยกันลดอุณหภูมิของโลก และมาตรการต่างๆ รวมทั้งแผนการ และการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ ในไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทั้งความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ติดตามอ่านหนังสือรายงานสุขภาพคนไทย และบทความได้ที่  http://www.thaihealthreport.com “ รศ.ดร. เฉลิมพล กล่าว

 

Shares:
QR Code :
QR Code