สานพลังขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน อิ่มและดี 2030

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์


สานพลังขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน อิ่มและดี 2030 thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส. จับมือกับกระทรวงเกษตรฯ และสช. ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ Healthy Diets for All ลุยขับเคลื่อนอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน สู่การประชุมสุดยอดระดับผู้นำระบบอาหารโลก UNFSS 2021 ดันบรรลุเป้าหมายหยุดความหิวโหยภายในปี 2030


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ กล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน “อิ่มและดี 2030” “Healthy Diets for All” เพื่อต่อยอดพันธกิจและผลการดำเนินงานความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า


“การประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืนของทั้ง 3 หน่วยงานครั้งนี้จะทำให้เกิด 1.การจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ “Healthy Diets for All” เพื่อต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 2.การสร้างองค์ความรู้และระบบรองรับการดำเนินงาน 3.การพัฒนาระบบการจัดการร่วมกันเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ และ 4.การสื่อสารสังคม เพื่อเสนอประเด็นสำคัญต่อสาธารณะ จนเกิดการรับรู้ ตระหนัก และสานเสริมพลังขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน”


คีย์แมนสำคัญในงาน


ทั้งนี้จะมีการจัดเวทีชวนคิด..ชวนคุยระดับชาติ (National Dialogues) ร่วมกัน 3 ครั้งจนเกิดแนวทางและมาตรการที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบอาหารไปสู่ระบบอาหารที่ดี ยั่งยืน และเป็นธรรมมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 2030 : SDGs) ทั้ง 17 ข้อภายในปี 2573 โดยเฉพาะเป้าหมายด้าน “การยุติความหิวโหย การบรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงภาวะโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน” ซึ่งจะนำเสนอในการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลกด้วย


เด็กกับอาหารเพื่อความยั่งยืน


ดร.ธนวรรษ เทียนสิน ประธานคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) และผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม FAO FAD WFP ประเทศอิตาลี กล่าวถึง Healthy Diets for All ความท้าทายของประเทศไทยท่ามกลางวิกฤตระบบอาหารโลกผ่าน Zoom จากประเทศอิตาลี ว่าด้วยห่วงโซ่อาหารหรือถนนอาหารมีความหมายกว้างกว่า food Security ห่วงโซ่การผลิตอาหาร จึงเป็นที่มาของวันที่ 23 ก.ย. มีผู้นำประเทศต่างๆ 110 ประเทศตอบรับเข้ามาประชุมสุดยอดผู้นำ ประกาศแนวทางเรื่องอาหารให้เป็นเรื่องใกล้ตัว ทำให้ทุกคนอิ่มและมีสุขภาพที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมพลิกโฉม ด้วยคำแถลงสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน


ยุทธศาสตร์เรื่องอาหารเมืองไทยนำเสนอเวทีระดับโลก


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการพัฒนาโมเดลความปลอดภัยเพื่อความยั่งยืนบนเวทีกลางกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค ก้าวต่อไปด้วยระบบอาหารยั่งยืน เป็นงานที่ท้าทายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อิ่ม ดี Healthy มีประโยชน์ต่อสุขภาพ


"การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.และภาคีเครือข่าย เกิดจากการสานพลังความร่วมมือสร้างวิถีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะของคนไทย ตลอด 20 ปีในการทำงานของ สสส. มีวัตถุประสงค์ชัดเจนคือ การสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาพดีทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต ปัญญา สังคม ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ถ้ากินอาหารดีต่อสุขภาพก็ช่วยป้องกันโรค ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง อาหารที่ดีมีประโยชน์จะลดการเจ็บป่วยด้วยโรค NCDs ที่คนทั่วโลกต้องเผชิญ"


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วย ผจก.กองทุน สสส. กล่าวว่า สสส.มียุทธศาสตร์การทำงานของแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ เน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต้นแบบระบบห่วงโซ่อาหาร โดยบูรณาการการทำงานระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัยในครัวเรือน โรงเรียน และองค์กร ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงานครั้งนี้ สสส.จะร่วมกับภาคีเครือข่าย รวบรวมองค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลวิชาการ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ถอดบทเรียน สื่อสารความรู้สู่สังคม


ที่สำคัญคือมุ่งเน้นขับเคลื่อน บังคับใช้และประเมินผลนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดอาหารเพื่อสุขภาวะ ที่ส่งผลต่อการปรับปรุงเชิงโครงสร้างทั้งการควบคุม และส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงสิทธิความเป็นพลเมืองอาหาร ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อน ทั้งในด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการ

Shares:
QR Code :
QR Code