สัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

ที่มา : แฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute


ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute


สัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  thaihealth


MIDL Week 2017 : พลังพลเมืองดิจิทัล กิจกรรมสัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ที่


จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ Warehouse 30 โดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), Thai Civic Education, Documentary club, Warehouse 30 และ Thai PBS ปิดกิจกรรม MIDL Week 2017 ด้วยการเสวนาว่าด้วยเรื่อง "ผู้นำความคิดในโลกออนไลน์(Influencer) แบบไหน…สังคมไทยต้องการ" โดยวิทยากร คุณคันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง นักเขียนและอาจารย์พิเศษ คุณโตมร ศุขปรีชา นักเขียน และ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ


สัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล  thaihealth


วงเสวนาพูดคุยถึงพัฒนาการการเกิด ผู้นำความคิดในโลกออนไลน์ (influencer) ในสังคมโลกและสังคมไทย กระบวนการสร้างเอกลักษณ์ของ influencer ในยุค pre internet และยุคปัจจุบัน บทบาทของ influencer กับอิทธิพลที่มีต่อผู้รับสื่อในโลกอะนาล็อกและยุคดิจิทัล การจะเป็น influencer จะ identified ตัวเองในโลกออนไลน์ ต้องทำงานผลงานอย่างต่อเนื่องให้มีลักษณะเป็น viral การเข้ามาของภาคธุรกิจกับการใช้ influencer ในการโฆษณาและโปรโมทสินค้าการ มาตรวัดศีลธรรมของ influencer ในสังคมไทยที่มีหลายมาตรฐานมากขึ้น มีมาตรวัดที่ต่ำลง เพราะคนที่เป็นinfluencer ในปัจุบันมีความใกล้เคียงกับคนสามัญชน คนธรรมดาทั่วไป วิธีการรู้เท่าทัน influencer การตรวจสอบ influencer และสถานะ influencer ที่สามารถ ถูกสร้างและทำลายได้ด้วยกลุ่มผู้ติดตาม ซึ่ง influencer ที่เกิดมาทำให้เกิดการตั้งคำถามกับสังคม เพราะ คนที่เป็น influencer จะมีความหลากหลายของกลุ่มคน ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้และยอมรับความหลากหลายในสังคมมากขึ้น โดยควรเน้นเรื่องของการรับสื่อออนไลน์อย่างมีสติ เด็กควรจะเสพสื่ออย่างไรไม่ให้ถลำหรือถูกหลอก ชวนให้ตั้งคำถามกับสิ่งที่เขาเจอ เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ โดย influencer สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ เพราะสามารถขยายข้อมูลสู่การรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น


หลังจบการเสวนา รับชมภาพยนตร์เรื่อง TOKYO IDOLS ที่สะท้อนเรื่องราวเด็กสาวชาวญี่ปุ่นราว 10,000 คน เรียกตัวเองว่าไอดอล กำกับภาพยนตร์โดย Kyoko Miyake

Shares:
QR Code :
QR Code