`สันลมจอย` เปิดมุมมองสร้างเยาวชน

ที่มา : เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่


'สันลมจอย' เปิดมุมมองสร้างเยาวชน thaihealth


'ชุมชนบ้านสันลมจอย' พื้นที่เปิดมุมมองสร้างเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือ


เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบนภายใต้การสนับสนุนจาก มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย, สสส, IOGT  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาบทเรียนการทำงานเพื่อการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดและสร้างชุมชนเข็มแข็งผ่านการมีส่วนของคนในชุมชนพื้นที่ชุมชนสันลมจอย


หนึ่งในหลักสูตรในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีมุมมอง แนวคิด และมีศักยภาพในการทำงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งทางมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยเชื่อว่า “กลุ่มพลังทางสังคมที่เป็นคนรุ่นใหม่มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง หากได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม รวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างมีนัยยะสำคัญ”


'สันลมจอย' เปิดมุมมองสร้างเยาวชน thaihealth


การลงพื้นที่ชุมชนสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่แต่เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายของผู้คนในชุมชนอาศัยอยู่ด้วยในพื้นที่ อาทิ คนเมือง ชาติพันธุ์อาข่า ชาติพันธุ์ลาหู่ โดยชุมชนมีทั้งประชากรที่อาศัยอยู่เดิมประมาณ 1,000 คน และประชากรแฝงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่าเป็น 3 เท่าตัว เนื่องจากเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่และใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสลับซับซ้อนในการจัดการปัญหา ในการรวมตัวของเครือข่ายผู้นำในชุมชนสามารถที่จะสานพลังคนในชุมชนในการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งผู้นำในชุมชนหน่วยงานท้องถิ่นรวมไปถึงเครือข่ายชุมชน จนสามารถนำไปสู่การจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นบทเรียนที่น่าจะเปิดมุมมองการเรียนรู้ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนนักศึกษาในเครือข่ายทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และในภาคเหนือตอนบน


'สันลมจอย' เปิดมุมมองสร้างเยาวชน thaihealth


หลักสูตรการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแบ่งกลุ่มเยาวชนออกเป็น 5 ประเด็นในการเรียนรู้ร่วมกันอาทิ การวิเคราะห์ผู้นำในสันลมจอย,การควบคุมและการลดผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด,การบริหารจัดการชุมชนอย่างเข้มแข็ง,การท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านมิติทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของผู้คนในชุมชน และข้อสังเกตในการอยู่ร่วมกันของประชากรหลักและประชากรแฝงในพื้นที่สันลมจอย ซึ่งประเด็นการเรียนรู้ทั้ง 5 ประเด็นผ่านการนำเสนอบริบทข้อมูลจากชุมชนโดยกลุ่มเครือข่ายชุมชน รวมไปถึงการลงพื้นที่ของกลุ่มแกนนำเยาวชนนักศึกษาผ่านการตั้งคำถามมีข้อมูลมีการสังเกตการณ์ และการจดบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาแลกเปลี่ยนกันในช่วงท้ายซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะสามารถเพิ่มพูนองค์ความรู้และเทคนิคในการวิเคราะห์ชุมชนการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสมาชิกในชุมชนและชมรมนักศึกษา


นอกจากนี้ทุกชมรม/มหาวิทยาลัยจะมีโครงการในการลงพื้นที่ชุมชนของตนเองซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคเหล่านี้ในการเข้าไปเรียนรู้กับชุมชนพึ่งชุมชนจะมีของดี มีบทเรียน มีชุดประสบการณ์อยู่แล้ว แต่การลงไปในพื้นที่เพื่อสังเกตและจัดเก็บข้อมูลรวมไปถึงการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือในการทำงานกับชุมชนอันจะนำไปสู่การออกแบบรูปแบบการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างแกนนำนักศึกษาในโครงการและเครือข่ายชุมชน ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานและการสร้างการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่ากระบวนการเหล่านี้จะนำไปสู่การเรียนรู้การทำงานรวมไปถึงการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมในหลายประเด็นหลายมิติต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code