สัตหีบสานเสวนาลดความขัดแย้ง สร้างชุมชนสมานฉันท์

สัตหีบสานเสวนาลดความขัดแย้ง สร้างชุมชนสมานฉันท์

จากกรณีประชาชนในท้องถิ่นหลายๆ ชุมชน เกิดการแตกแยกในด้านความคิด ทำให้เกิดแตกความสามัคคี จนกลายเป็นเกิดความขัดแย้งขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะปัญหาการเมืองท้องถิ่น ทำให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปด้วยความยากลำบาก สถาบันสันติศึกษา จึงได้จัดให้มี “โครงการศึกษากระบวนการสมานฉันท์เพื่อสร้างสุขภาวะในสังคม” ขึ้น เพื่อลดความขัดแย้งดังกล่าว ด้วยการเชิญผู้แทนในชุมชนมาร่วมสานเสวนาเพื่อหาทางออกร่วมกันและนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและในระดับชาติต่อไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดเวทีสานเสวนาระดมความคิดเห็น เพื่อการสร้างสมานฉันท์ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยมีผู้แทนจากชุมชนต่างๆ กว่า 60 คน เข้าร่วมการสานเสวนา โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้ความรู้ โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ ให้การสนับสนุนในเรื่องของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

“ตามที่สถาบันสันติศึกษา ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับนักวิชาการทางด้านระบาดวิทยา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธีจึง ได้จัดให้มีโครงการศึกษากระบวนการสมานฉันท์ เพื่อสร้างสุขภาวะในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบในการป้องกันและจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์อย่างเป็นรูปธรรม” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย กล่าว 

สัตหีบสานเสวนาลดความขัดแย้ง สร้างชุมชนสมานฉันท์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย กล่าวต่อว่า คณะผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่ศึกษา ณ ท้องถิ่นตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากชุมชนในพื้นที่กำลังประสบปัญหาด้านการ เมืองท้องถิ่น ภาคประชาชน โดยมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ ด้วยการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกร่วมกันขึ้น ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา โดยเชิญผู้แทนจาก ชุมชนต่างๆ รวม ถึงผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบด้าน นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวในที่ประชุมซึ่งประกอบ ด้วย ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคราชการ ได้ร่วมกันนำประเด็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายตกลงเบื้องต้นมาร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนสัตหีบให้เป็นชุมชนสมานฉันท์ในการลดปัญหาความขัดแย้งและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของชุมชนให้หมดสิ้นไปโดยเร็วแบบสันติวิธี และเป็นตัวอย่างกับชุมชนอื่นๆ ต่อไปด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
Shares:
QR Code :
QR Code